بررسی تنوع ژنوتیپ‌های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه زابل، ایران

4 استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

5 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

6 استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: زنگ زرد یا زنگ نواری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان می‌باشد. این بیماری با تاثیر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد می‌تواند خسارت بالایی را در گیاه ایجاد کند. همچنین بدلیل ایجاد نوترکیبی بالا در عامل بیماری این بیماری هرساله نژادهای جدیدی در آن به وجود می‌آید که همین موضوع به‌نژادگران را وادار به مطالعه دائم این بیماری و یافتن ژنوتیپ های مقاوم گردانده است.
مواد و روش‌ها: به‌منظور ارزیابی اثر بیماری زنگ زرد بر برخی از ویژگی‌های زراعی ژنوتیپ های گندم نان شامل 297 رقم تجاری و ژنوتیپ بومی ایران، آزمایشی مزرعه‌ای در سال زراعی 1398-1399 در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار اجرا شد. پس از کاشت بذرها و آلوده سازی مصنوعی بوته‌ها به بیماری، برخی صفات مهم زراعی شامل عملکرد و صفات مرتبط با آن و همچنین صفات تیپ و درصد آلودگی موردبررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های گندم ازلحاظ تمام صفات موردبررسی دارای اختلاف معنی‌داری بودند. ضریب همبستگی مؤثر بین عملکرد تک بوته با تمام صفات مشاهده شد. نتایج تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد صفات تعداد دانه در سنبله، وزن صددانه، عرض دانه، طول دانه، طول سنبله، قطر دانه و عرض سنبله به ترتیب دارای بیشترین ضریب تبیین بودند. براساس نتایج تجزیه علّیت، بالاترین تاثیر مستقیم به ترتیب بین صفات تعداد دانه در سنبله، وزن صددانه و عرض دانه با عملکرد دانه مشاهده شد. نتایج تجزیه به عامل‌ها نشان داد که پنج عامل با حدود توجیه 70 درصدی واریانس کل وجود داشت که در میان این عوامل صفات در سه عامل اول دارای بالاترین ضریب تبیین بودند. عامل اول به نام عامل اجزای عملکرد، عامل دوم عامل خصوصیات سنبله و عامل سوم بانام خصوصیات دانه نام‌گذاری شد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ ها به سه گروه تفکیک شدند که در گروه اول 53 ژنوتیپ با بالاترین میانگین صفات عملکرد تک بوته، تعداد دانه تک بوته و طول سنبله؛ در گروه دوم 110 ژنوتیپ با بالاترین میانگین صفات ارتفاع گیاه، تراکم سنبله و وزن صددانه و در گروه سوم 129 ژنوتیپ با بالاترین مقادیر میانگین برای بقیه صفات وجود داشت. تعداد 52 ژنوتیپ گندم دارای واکتش مقاومت به پاتوتیپ مورد بررسی در این پژوهش بودند.
نتیجه‌گیری: بررسی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis) بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های آماری و تحلیل‌های چندمتغیره نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار ازنظر عملکرد و اجزای عملکرد بود.. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی و انتخاب ارقام و ژنوتیپ‌های دارای عملکرد دانه بالاتر، گزینش به کمک صفات مرتبط با عملکرد همچون تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه تک بوته انجام شود.. همچنین براساس صفات تیپ و درصد آلودگی می‌توان ژن‌های مقاومت موجود در ژنوتیپ‌های دارای مقاومت حدواسط نسبت به پاتوتیپ مورد بررسی در این پژوهش را شناسایی و از آنها در برنامه‌های اصلاحی آتی برای مقاومت به زنگ زرد گندم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of diversity of bread wheat genotypes based on yield and yield-related traits under yellow rust disease stress condition (Puccinia striiformis)

نویسندگان [English]

 • Amin Afzalifar 1
 • Farzad Afshari 2
 • Leila Fahmideh 3
 • Saleheh Ganjali 4
 • Mohammad Reza Bihamta 5
 • Hadi Alipour 6
1 . Ph.D. Student of Plant Breeding, Dept. of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Corresponding Author, Associate Prof., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and University of Zabol, Iran.
4 Assistant Prof., Dept. of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
5 Full Professor, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran.
6 Assistant Prof., Dept. of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Objects: Yellow rust is one of the most important wheat diseases worldwide. This disease can cause high damage to the plant by affecting the yield and yield components. Also, due to the high recombination of the causative agent of this disease, new breeds appear in it every year, which has forced breeders to constantly study this disease and find resistant genotypes.
Materials and Methods: In order to evaluate the effect of yellow rust disease on some agronomic characteristics of bread wheat genotypes Includes 297 commercial cultivars and landraces of Iran, a field experiment was conducted in alpha-lattice layout with two replications in the Seed and Plant Improvement Institute (SPII) farm, in 1398-1399 crop season. After sowing the seeds and artificially infecting the plants with the disease, some important agronomic traits including yield and related traits as well as infection type and infection percentage were examined.
Results: The results of analysis of variance showed that wheat genotypes have significant differences in terms of all studied traits. An effective correlation coefficient was observed between single plant yield with all traits. The results of stepwise regression analysis showed that the number of grains per spike, 100-kernel weight, grain width, grain length, spike length, grain thickness and spike width have the highest coefficients of determination, respectively. Based on the results of path analysis, the highest direct effect was observed between the number of grains per spike, 100-kernel weight and grain width with grain yield, respectively. The results of factor analysis showed that there were five factors with a justification of about 70% of the total variance, among which the traits had the highest coefficient of explanation in the first three factors. The first factor was called the yield component factor, the second factor was called the spike features factor, and the third factor was called the grain features factor. Based on the results of cluster analysis, genotypes were divided into three groups. In the first group, 53 genotypes with the highest average of single plant yield, number of single plant seeds and spike length; In the second group there were 110 genotypes with the highest mean of plant height, spike density and 100-kernel weight and in the third group there were 129 genotypes with the highest mean values for other traits. A total of 52 wheat genotypes had resistance reaction to pathotype studied in this study.
Conclusion: The study of wheat genotypes under stress conditions of wheat yellow rust (Puccinia striiformis) based on statistical analysis and multivariate analysis showed a significant difference in yield and yield components. Therefore, as in previous studies, the disease studied on wheat was recognized as one of the most important diseases affecting wheat yield. To evaluate and select cultivars and genotypes with higher grain yield, selection should be done using yield-related traits such as number of seeds per spike and number of single plant seeds. Also, based on infection type and percentage, resistance genes can be identified intermediate resistance to the studied pathotype in this study and used in future breeding programs for resistance to wheat yellow rust.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yield components
 • Factor Analysis
 • Cluster analysis
 • Path analysis
 • Correlation Analysis
1.Vahabzadeh, M., Ghasemi, M., Kalateh, M., Alt Jafar Bay, J. and Khavarinejad, S. 2006. Introduction of a bread wheat cultivar tolerant to yellow rust and fusarium head blight for cultivation inflat coastal region of Caspian Sea.The 9th Iranian Crop Sciences Congress. Aboureyhan Campus-University of Tehran. Iran. pp. 336-337.
2.Herrera-Foessel, S.A., Lagudah, E.S., Huerta-Espino, J., Hayden, M.J., Bariana, H.S., Singh, D. and Singh, R.P. 2011. New slow-rusting leaf rust and stripe rust resistance genes Lr67 and Yr46 in wheat are pleiotropic or closely linked. Theo. Appl. Gen. 122: 239-49.
3.Singh, R.P., Huerta-Espino, J. and William, H.M. 2005. Genetics and breeding for durable resistance to leaf and stripe rusts in wheat. Turkish J. Agri. Forest. 29: 121-127.
4.Farshadfar, A., Zamani, M.R., Motallebi, M. and Emam Jomeh, A. 2001. Selection for drought resistance in chickpea
lines. Iranian J. Agric. Sci. 32: 4. 65-77.(In Persian)
5.McIntosh, R.A., Wellings, C.R. andPark, R.F. 1995. Wheat Rusts: An Atlas of Resistance Genes. CSIRO, Australia, 200p.
6.Rezaei Moradali, M., Eivazi, A.R.and Shir-Alizadeh, Sh. 2020. Effectof yellow rust disease on agronomicand physiological characteristics of winter and facultative bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Iranian J. Crop Sci. 22: 1. 81-93. (In Persian)
7.Singh, R.P., Hodson, D.P., Jin, Y., Lagudah, E.S., Ayliffe, M.A., Bhavani, S., Rouse, M.N., Pretorius, Z.A., Szabo, L.J., Huerta-Espino, J., Basnet, B.R., Lan, C. and Hovmoller, M.S. 2015. Emergence and spread of new races of wheat stem rust fungus: Continued threat to food security and prospects of genetic control. Phyto. 105: 872-884.
8.Allahgholipour, M., Farshadfar, E. and Rabiei, B. 2015. Morphological and physico-chemical diversity in different rice cultivars by factor and cluster analysis. Cereal Res. 4: 4. 293-307.(In Persian) 
9.Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. 5th edition. Academic Press, San Diego, USA. 332p.
10.Hovmøller, M.S., Walter, S., Bayles, R.A., Hubbard, A., Flath, K., Sommerfeldt, N., Leconte, M., Czembor, P., Rodriguez-Algaba, J., Thach, T., Hansen, J.G., Lassen, P., Justsen, A.F., Ali, S. and de Vallavieille-Pope, C. 2016. Replacement of the European wheat yellow rust population by new races from the centre of diversity in the near-Himalayan region. Plant Path, 65: 402-411.
11.Khezrpour Soojeh, O. 2013. Investigation of yellow rust disease frequencyand impact of it on yield andyield components of some breadwheat cultivars. The Thesis Submitted for the Degree of Master of ScienceOn Plant Breeding, Urmia University. 73p.
12.El-Orabey, W.M., Ashmawy, M.A., Shahin, A.A. and Ahmed, M.I.2020. Screening of CIMMYT wheat genotypes against yellow rust inEgypt. Int. J. Phytopathol. 9: 1. 51-70.
13.Afshari, F. 2013. Determination of Number of Resistance Genes to Stem Rust Disease (Puccinia graminis f. sp. tritici), Race Ug99 in Two Wheat Cultivars. Agric. Biotech. 12: 27-33.(In Farsi with English Summary) 
14.Dadrezaei, S.T., Jafar Nejad, A., Lakzadeh, I., Afshari, F., HasanBayat, Z. and Tabatabaei, S.N. 2017. Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars. Seed and Plant Improv. J.1: 34. 2. 125-142.
15.Han, D.J., Wang, Q.L., Zang, L.,Wei, G.R., Zeng, Q.D. and Zhao, J. 2010. Evaluation of Resistance of CurrentWheat Cultivars to Stripe Rustin Northwest China, North China and the Middle and Lower Reaches of Changjiang River Epidemic Area. Sci. Agric. Sinica. 14: 2889-2896.
16.Noorkhalaj, K., Khodarahmi, M.,Amini, A., Esmaeilzadeh, M. and Sadegh Ghol Moghaddam, R. 2011. Study of correlation and causal relationships of morphological indices on synthetic wheat lines. J. Agro.Plant Breed. 6: 3. 1-7.
17.Wellings, C.R. 2007. Puccinia striiformis in Australia: A review of the incursion, evolution and adaptation of stripe rust
in the period 1979-2006. AustralianJ. Agric. Res. 58: 567-575.
18.Afshari, F. 2008. Prevalent pathotypes of Puccinia striiformis f. sp. triticiin Iran. J. Agric. Sci. Tech. 10: 67-78.
19.Afzal, S.N., Haque, M.I., Ahmedani, M.S., Bashir, S. and Rattu, A.R.2007. Assessment of yield losses caused by Puccinia striiformis triggering stripe rust in the most common wheat varieties. Pakistan J. Bot. 39: 2127-2134.
20.Zakeri, A., Afshari, F., Rajaee, S., Yassaie, M., Nikzad, A.R. and Hassani, F. 2014. Inheritance of resistance to stripe rust in several commercial cultivars and selected elite genotypes of wheat from Fars province. Iranian J. Plant Patho. 50: 163-174.
21.Bazgir, M. 2012. Detection of resistant cultivars to yellow rust and path analysis on bread wheat. The Thesis Submitted for the Degree of Master of ScienceOn Plant Breeding, Lorestan University. 105p.
22.Kumar, K., Holtz, M.D., Xi, K. and Turkington, TK. 2012. Virulence of Puccinia striiformis on wheat and barley in central Alberta. Canadian J. Plant Path. 34: 551-561.
23.Abdennour, S., Sahbi, F. and Houcine, B. 2018. Yellow rust effects on grain yield, and yield components of some spring bread wheat cultivars under rainfed conditions. World J. Agric. Res. 6: 2. 65-69.
24.Line, R.F. and Chen, X.M. 2007. Genetics and molecular mapping of genes for race-specific all-stage resistance and non-race-specific high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat cultivar. Theo. Appl. Gen. 114: 1277-1287.
25.AL-Azawi, E. 2005. Epidemiological studied of wheat leaf rust and its effects on quantities and qualities characters of grains, M.Sc. thesis, University of Baghdad, Collage of Agriculture.
26.Yaghoubian, Y., Alamisaeid, K., Pirdashti, H., Mohammadi Goltapeh,E., Feiziasl, V. and Esfandiari, E.2013. Effect of Glomus mosseaeand Piriformospora indica anddifferent levels of organic matteron the relationships between related characters with wheat yield. Cereal Res. 3: 3. 211-226.
27.Arminian, A., Hoshmand, S. andShiran, B. 2010. Investigating genetic diversity and classification of diverse wheat genotypes using multivariate analysis methods. Elec. J. Crop Prod.5: 4. 105-120.
28.Akanda, S.I. and Mundt, C.C. 1996. Path coefficient analysis of the effects of stripe rust and cultivar mixtures on yield and yield components of winter wheat.Theo. Appl. Gen, 92: 6. 666-672. doi: 10.1007/BF00226087.
29.Hovmøller, M.S., Sørense, C.K., Walter, S. and Justesen, A.F. 2011. Diversity of Puccinia striiformis on Cereals and Grasses. Ann. Rev. Phyto. 49: 197-217.
30.Amini, A., Amirnia, R. and Gazvini, H. 2016. Evaluation of relationship between physiological and agronomic traits related to salinity tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. Iranian J. Crop Sci.17: 4. 329-348. (In Persian)
31.Ali, S., Jawad, S.A., Shah, I.H., Khalil, H., Raman, Maqbool, K. and Wasee, U. 2009. Partial resistance to yellow rust in introduced winter wheat germplasm at the north of Pakistan. Aust. J. Crop Sci. 3: 1. 37-43.
32.Alipour, H., Bihamta, M.R., Mohammadi, V., Peyghambari, S.A., Bai, G. and Zhang, G. 2017. Genotyping-by-Sequencing (GBS) Revealed Molecular Genetic Diversity of Iranian Wheat Landraces and Cultivars. Frontiers Plant Sci. 8: 1-14.
33.Young, N.D. 1996. QTL mappingand quantitative disease resistancein plants. Ann. Rev. Phyto.34: 1. 479-501.
34.Afshari, F. 2011. Status of wheatstripe rust disease in Iran during2009-2010. International wheat stripe rust symposium; April. Aleppo, Syria: ICARDA, pp. 18-21.
35.Afshari, F. 2013. Race analysis of Puccinia striiformis f. sp. tritici inIran. Archiv. Phytopath. Plant Prot.46: 15. 1785-1796.
36.Ebrahimnejad, S. and Rameeh, V. 2016. Correlation and Factor Analysis of Grain Yield and Some Important Component Characteristics in Spring Bread Wheat Genotypes. Cercetări Agro. în Moldova, Vol. XLIX, No.1: 165. 5-15.