دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-245 
استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. و ارزیابی عملکرد و برخی خصوصیات دارویی

صفحه 85-109

10.22069/jopp.2022.18810.2775

محمد اکرم اسماعیل زهی؛ محمود سلوکی؛ بهناز یوسف شاهی؛ داریوش رمضان؛ مهدی پیرنیا؛ محمد مهدی ضرابی


بررسی فنولوژی گل، ردگذاری و فراردگذاری در ارقام تجاری فندق

صفحه 155-171

10.22069/jopp.2021.18900.2788

داود جوادی مجدد؛ ولی, ربیعی؛ فرهنگ رضوی؛ ابراهیم عابدی قشلاقی


اثر کاربرد سیلیکون و نانوسیلکون بر برخی صفات گندم (C3) و سورگوم (C4) تحت تنش شوری

صفحه 173-190

10.22069/jopp.2022.18995.2802

محبوبه زراوشان؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور؛ پویان مهربان جوبنی


بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی

صفحه 209-224

10.22069/jopp.2022.19081.2818

عاطفه نمکی؛ زهرا قهرمانی؛ میترا اعلائی؛ طاهر برزگر؛ محمدابراهیم رنجبر نیاکی