کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما

دوره 24، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-114

10.22069/jopp.2017.10279.1964

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی؛ عبدالرحمان سراجی مکری