نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی خواه، اسداله تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • اصلانی، پیام بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • اکبرپور، وحید ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]

ب

 • باقری، حمید بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • باقری شیروان، میلاد ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • بیچرانلو، بهاره ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • بگ محمدی، حامد تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]

پ

 • پارسا، سهیل تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • پهلوانی، محمدهادی تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]

ت

 • ترابی، بنیامین مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]

ر

 • رجبی، محمدحسین ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • رضوی، سید اسماعیل تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • رمضانپور، سیده ساناز بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ز

 • زعفریان، فائزه ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • زنگوئی، مصطفی تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • زینلی، ابراهیم مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]

س

 • سلطانی، افشین ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • سلطانی، افشین مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • سلطانی، افشین ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • سلطانلو، حسن بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ش

 • شاملی، سمیرا وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]

ف

 • فرامرزی، علی بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

ق

 • قاسم نژاد، عظیم تاثیر نوع پایه و بافت میوه بر برخی خواص شیمیایی میوه نارنگی پیج و پرتقال‎ ‎تامسون ناول [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 43-54]

ک

 • کیا، شعبان بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • کامل شیخ رجه، مسعود بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • کلاته عربی، مهدی بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

گ

 • گالشی، سرالله ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • گالشی، سراله مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]

م

 • محمدی، محبوبه بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • محمودی، سهراب تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • موحدی نائینی، سید علی رضا ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]

ن

 • نصرالله نژاد، سعید وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]
 • نوابپور، سعید بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ه

 • هاشمی، مجید وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]