کلیدواژه‌ها = کنجد
اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 165-187

10.22069/jopp.2022.19647.2886

ضرغام حیدریه؛ عبدالرضا جعفری؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ برمک جعفری حقیقی؛ حمیدرضا میری


پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 115-126

10.22069/jopp.2019.14731.2319

اصغر رحیمی؛ مهشید اخلاص پور؛ شهاب مداح حسینی؛ احمد تاج ابادی پور