موضوعات = ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای منسوب به دارجلینگ در ایران با استفاده از نشانگر‌های ISSRS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2023.20980.3001

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ رضا آزادی


القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-33

10.22069/jopp.2019.12699.2145

حامد ابراهیم زاده؛ حسن سلطانلو؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ علی اسکندری؛ سیده ساناز رمضانپور


کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-88

10.22069/jopp.2019.14326.2284

لیلا فهمیده؛ مژده شیخی؛ فاطمه بناء کاشانی؛ محمود سلوکی


اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-132

شیرین مرادی؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ کورش وحدتی؛ مصطفی عرب


بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-134

مهناز اقدسی؛ فاطمه فخرالدین نژاد فخرالدین نژاد؛ کامبیز مشایخی؛ مهناز خلفی


بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

دوره 21، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 165-178

هاجر عابدین پور؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهروز گلعین