دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-213 
2. القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L)

صفحه 21-33

10.22069/jopp.2019.12699.2145

حامد ابراهیم زاده؛ حسن سلطانلو؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ علی اسکندری؛ سیده ساناز رمضانپور


10. بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 141-154

10.22069/jopp.2019.14476.2297

اسماعیل چمنی؛ سعیده حسینی نیاری؛ حسن ملکی لجایر؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیکلو