دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-187 
ارزیابی تنوع توده های بومی زنبق مردابی (Iris pseudacorus) بر پایه صفات ریخت شناسی

صفحه 105-125

10.22069/jopp.2022.19557.2881

نیره قربانی؛ اسماعیل چمنی؛ علی اکبر شکوهیان؛ سیده ساناز رمضانپور


تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.به روش AMMI

صفحه 127-141

10.22069/jopp.2022.19565.2883

طیبه جعفری نظرآبادی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علاءالدین کردنائیج؛ خلیل زینلی نژاد


اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف کنجد تحت تنش خشکی

صفحه 165-187

10.22069/jopp.2022.19647.2886

ضرغام حیدریه؛ عبدالرضا جعفری؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ برمک جعفری حقیقی؛ حمیدرضا میری