دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-282