دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-298 
6. بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان

صفحه 97-113

10.22069/jopp.2019.15418.2379

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


7. ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 115-130

10.22069/jopp.2019.15569.2398

آرزو احمدزاده چالشتری؛ ابراهیم پناهپور؛ رامین ایرانی پور؛ عبدالامیر معزی


8. کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

صفحه 131-147

10.22069/jopp.2019.15655.2405

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه