دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-298 
کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

صفحه 131-147

10.22069/jopp.2019.15655.2405

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه