دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-288 
اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ

صفحه 93-106

10.22069/jopp.2020.15761.2418

بنیامین ترابی؛ ناصر دست فالی نژاد؛ افشین سلطانی؛ اصغر رحیمی


مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی

صفحه 179-196

10.22069/jopp.2020.16095.2452

مریم میردورقی؛ علی بهپوری؛ محمدصادق تقی زاده؛ احسان بیژن زاده؛ منوچهر دستفال


ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM

صفحه 243-262

10.22069/jopp.2020.16165.2464

مجید شاه محمدی؛ علی آرمینیان؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ امیر عزیزیان