دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-288 
6. اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ

صفحه 93-106

10.22069/jopp.2020.15761.2418

بنیامین ترابی؛ ناصر دست فالی نژاد؛ افشین سلطانی؛ اصغر رحیمی


9. وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج

صفحه 143-163

10.22069/jopp.2020.16002.2438

نادعلی باقری؛ راویه حیدری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ حمید نجفی زرینی


11. مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی

صفحه 179-196

10.22069/jopp.2020.16095.2452

مریم میردورقی؛ علی بهپوری؛ محمدصادق تقی زاده؛ احسان بیژن زاده؛ منوچهر دستفال


12. تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس

صفحه 197-206

10.22069/jopp.2020.16115.2458

حسین نادری بلداجی؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ مریم نوروزی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ علی فدوی


15. ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM

صفحه 243-262

10.22069/jopp.2020.16165.2464

مجید شاه محمدی؛ علی آرمینیان؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ امیر عزیزیان