دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-262 
مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss)

صفحه 181-191

10.22069/jopp.2020.17243.2587

مرتضی شیخ اسدی؛ روح انگیز نادری؛ محسن کافی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ علیرضا سلامی


ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. )

صفحه 211-225

10.22069/jopp.2020.17332.2594

محسن مظاهری تهرانی؛ رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ محمود تاجبخش؛ صمد نژاد ابراهیمی