دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-242 
تاثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی گونه های گل سوسن

صفحه 49-65

10.22069/jopp.2022.19771.2899

رضوان احدی راد؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ نورالدین ایزدی


شناسایی ترکیبات آنتوسیانینی در 10 رقم انگور (Vitis vinifera L.) با روش HPLC-DAD

صفحه 225-242

10.22069/jopp.2022.20456.2956

فاطمه صادقیان؛ اسماعیل سیفی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ علیرضا سلامی