دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-229 
2. بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران

صفحه 17-32

10.22069/jopp.2021.16453.2501

هنگامه آخوندرادکانی؛ حسن سلطانلو؛ نجیب اله مازندرانی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ مجتبی ال خان؛ راضیه قربانی؛ سمیرا ایمانی