کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 30
2. وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 143-163

10.22069/jopp.2020.16002.2438

نادعلی باقری؛ راویه حیدری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ حمید نجفی زرینی


3. بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-166

10.22069/jopp.2019.15445.2391

محمد نوری زاده؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی


4. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-58

10.22069/jopp.2019.14351.2288

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


5. اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-122

10.22069/jopp.2019.14401.2291

فریدون برازنده؛ محمدرضا سبزعلیان؛ مهدی رحیم ملک؛ ثریا کرمی


6. ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-116

10.22069/jopp.2017.12679.2142

الهام مردانلو؛ مسعود(اشکبوس) دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ امین میرشکاری


9. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 185-204

10.22069/jopp.2017.8705.1847

بهزاد صفری؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ سیداحمد سادات نوری؛ بهروز فوقی


10. تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-80

10.22069/jopp.2017.9304.1886

سعید حضرتی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی


12. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 337-342

مریم صارمی؛ بهمن فرهادی؛ عباس ملکی؛ معصومه فراستی


13. تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 173-187

مائده آگوشی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار


15. تحلیل توارث کمّیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل ها

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 111-130

عمران عالیشاه؛ محمدهادی پهلوانی


16. بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-89

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


17. بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-198

علی باقرزاده؛ محسن قاسمی؛ محبوبه ابراهیمی؛ بهنام صالحی