نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، محمدعلی مدلی برای پیش آگاهی بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در گرگان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116]
 • آینه بند، امیر ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • آهنکوب رو، مائده بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]

ا

 • اسدی صنم، سمانه اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]
 • اسماعیل پور، بهروز تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • اقدسی، مهناز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • الفتی، جمالعلی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • ایمانی، علی بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • امین غفوری، افسانه اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]

ب

 • بابائیان جلودار، نادعلی بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • باقرانی ترشیز، ناصر ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • بخشی، داود بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]

پ

 • پیردشتی، همت الله بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • پیردشتی، همت الله اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]
 • پروین، پریسا بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • پهلوانی، محمدهادی تحلیل توارث کمّیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130]
 • پوردهقان، مونا ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]

ت

 • تهرانی فر، علی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • تهرانی فر، علی بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • توسلیان، ایرج بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • توکلی، مریم تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]

ج

 • جشنی، رزیتا ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • جهانی، مهدی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]

ح

 • حجارپور، امیر پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • حیدری، مصطفی تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی پرمصرف درگیاه دارویی گاوزبان Borago officinalis L.)) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182]
 • حسین آوا، سونا مطالعه ی روابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و تاثیر اخته کردن گل ها بر نتایج حاصل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163]

خ

 • خرم دل، سرور اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • خضری، مسعود بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • خلفی، مهناز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]

د

 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • دقیقی، سعید بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • دهقانی، حمید تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]

ر

 • رسولی، فاطمه بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • رضوی، سید اسماعیل ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • رنجبر، غلامعلی بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • روحانی، عباس تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73]

ز

 • زمان میر آبادی، علی اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( Brassica napus) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204]
 • زینلی، ابراهیم بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • زینلی، ابراهیم مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • زواره، محسن اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]

س

 • سبحانی، محمدرضا بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهرستان اراک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • سیفی، اسماعیل مطالعه ی روابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و تاثیر اخته کردن گل ها بر نتایج حاصل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163]
 • سلطانی، افشین مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • سلطانی، افشین پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • سلطلانی، علی اشرف تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • سماک، بهمن تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]

ش

 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • شور، محمود بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]

ص

 • صمدی، صغری تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]
 • صمدی گرجی، مهتاب اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( Brassica napus) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204]

ع

 • عابدین پور، هاجر بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • عالیشاه، عمران تحلیل توارث کمّیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130]
 • عالیمقام، مجید مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • عزیزیان، امیر ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • علیزاده، مهدی تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • فاضلی، آرش شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم های زراعی و اجداد آن بر اساس توالی یابی ژن (HKT) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169]
 • فتاحی مقدم، جواد بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]
 • فتح العلومی، سولماز تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • فتوحی قزوینی، رضا بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]
 • فخرالدین نژاد، فاطمه فخرالدین نژاد بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • فلاح مرتضی نژاد، سیده مریم تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]

ق

 • قادری فر، فرشید تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]
 • قاسم نژاد، عظیم تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]
 • قناتی، فائزه ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]

ک

 • کاظمی، حسین پهنه‌بندی بوم‌شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47]
 • کافی، محمد ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • کامکار، بهنام پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • کامکار، بهنام ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • کیانی، زهرا تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • کرمی، سمیه ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • کریم زاده، قاسم تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]

گ

 • گالشی، سرالله بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • گلعین، بهروز بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]

م

 • مجیدیان، مجید بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهرستان اراک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • مجیدیان، مجید تأثیر روی، بر و گوگرد بر میزان روغن دانه، عملکرد و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در کلزا [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 135-152]
 • محمدی، رسول تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]
 • مختاریان، علی بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • میردهقان، سید حسین تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس‎های گیاهی بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده میخک رقم ‘کانو’ در دماهای مختلف [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95]
 • مشایخی، کامبیز تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]
 • مشایخی، کامبیز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • مظفری، جواد ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • مقدادی، نسیم پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • مکاریان، حسن تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • مینایی، آزاد تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی پرمصرف درگیاه دارویی گاوزبان Borago officinalis L.)) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182]
 • موسی زاده، رضا بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • مومن پور، علی بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]

ن

 • نخعی، علی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • نقوی، محمد رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]

ه

 • هادیان، جواد تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • هاشمی، مریم تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس‎های گیاهی بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده میخک رقم ‘کانو’ در دماهای مختلف [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95]
 • هاشم پور، ابوذر اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]

ی

 • یزدی صمدی، بهمن ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]