کلیدواژه‌ها = گندم
مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل

دوره 27، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 233-246

10.22069/jopp.2020.14217.2586

فاطمه مهاجروطن؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ مهدی کلاته عربی؛ محمدعلی دهقان


واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی

دوره 22، شماره 3، آذر 1394، صفحه 329-335

الهام محمودی؛ اکرم آق مولایی؛ شعبان کیا؛ سعید نصرالله نژاد


ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی

دوره 22، شماره 2، تیر 1394، صفحه 189-202

بهناز توحیدی؛ قاسم محمّدی‌نژاد؛ بابک ناخدا؛ حسین صبوری


ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-37

علی راحمی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی


مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 137-156

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ سید علی رضا موحدی نائینی


ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 3، آذر 1391، صفحه 143-171

افشین سلطانی؛ محمدحسین رجبی؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی