نمایه نویسندگان

آ

 • آب شاهی، ملیحه بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • آران، مهدی بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • آرمین، محمد برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • آزادی، پژمان ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • آینه بند، امیر ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]

ا

 • ابراهیمیان، مریم ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • ابراهیم زاده، حامد القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • ابراهیم نیا، سمیه بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • احمدزاده چالشتری، آرزو ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • اخلاص پور، مهشید پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • ادب، حامد برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • ایرانی پور، رامین ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • ارشادی، احمد بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • ارشد، یوسف غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • استوار، پویا اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]
 • اسدی، قربانعلی اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • اسدی، قربانعلی بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • اسدی، محمد اسماعیل مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • اسدی، وهب بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • اسدی صنم، سمانه افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]
 • اسکندری، علی القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • اصغری، حمیدرضا تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • اعلائی، میترا بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • اقدم، مرتضی سلیمانی افزایش مقاومت گل‌ شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی پس از برداشت با تیمار اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 229-243]
 • اقلیما، قاسم بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • اکبرپور، وحید بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • الفتی، جمالعلی اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • امامیان طبرستانی، مهرانوش اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی تعدادی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 29-46]
 • ایمانی، علی تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • امیدواری، شهرام تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • امیری، جعفر تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • امیری، محمداسماعیل تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • امیری، محمد اسماعیل مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • امینی فرد، محمد حسین اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • انصاری، افسانه تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]

ب

 • باقری، رضا بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • بیچرانلو، بهاره بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • برازنده، فریدون اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • بناء کاشانی، فاطمه کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • بهرامی، حمیدرضا بررسی کارآیی پایه های بذری اصلاح شده بر کنترل رشد برخی ارقام‏ پیوندی سیب [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 219-234]
 • بهرامی، محمودرضا ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]

پ

 • پیردشتی، همت الله مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • پیردشتی، همت الله اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • پرون، صدیقه پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • پناهپور، ابراهیم ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • پورباقر کردی، سید مهدی برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]

ت

 • تاج ابادی پور، احمد پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • تاری نژاد، علیرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • ترابی، بنیامین واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • ترابی گیکلو، موسی بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • تهرانی فر، علی افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • توپچی خسروشاهی، ژیلا تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]

ث

 • ثانی خانی، محسن بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]

ج

 • جعفری صیادی، محمد حسن مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • جنتی زاده، عباسعلی افزایش مقاومت گل‌ شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی پس از برداشت با تیمار اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 229-243]
 • جهان بین، کامبیز تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]

چ

 • چمنی، اسماعیل بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]

ح

 • حاجی احمد، پریسا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • حاج نجاری، حسن بررسی کارآیی پایه های بذری اصلاح شده بر کنترل رشد برخی ارقام‏ پیوندی سیب [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 219-234]
 • حبیبی دستجرد، زیبا تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • حیدری، حجت الله اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • حسنی، عباس تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • حسین آبادی، حسن بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • حسینی نیاری، سعیده بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • حسینی نسب، فاطمه السادات بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • حکیمی، لیلا بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]

خ

 • خالوندی، معصومه مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • خیری، عزیزاله بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • خرم دل، سرور اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • خلیقی، احمد بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • خلیلی اقدم، نبی پیش بینی فنولوژی، فیلوکرون و سطح برگ گندم (رقم سرداری) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]
 • خورشیدی، جلال تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]
 • خوشحال سرمست، مصطفی استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 برای دستکاری ژن SGR فستوکای بلند بر اساس بیان موقت [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 35-43]

د

 • دانش شهرکی، عبدالرزاق تاثیر تلقیح باکتریایی بر عناصر دانه و خاک کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 191-207]
 • درویش زاده، رضا مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • دهقانی تفتی، احمدرضا بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • دولتی، بهنام تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • دولتی بانه، حامد مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • دولتی بانه، حامد تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]

ذ

 • ذبیحی، حسن برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]

ر

 • رازی، میترا مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • رجبی خمسه، ساناز تاثیر تلقیح باکتریایی بر عناصر دانه و خاک کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 191-207]
 • رحیمی، اصغر پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • رحیم ملک، مهدی اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • رسولی، سیده فاطمه تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • رسولی، موسی بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • رسولی، موسی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • رسولی، ولی اله اثر سامانه های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز (رکورد پنج ساله) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 57-69]
 • رضایی، حامد تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • رضایی، نجمه بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • رضازاده، مریم پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • رضوانی مقدم، پرویز بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • رمزی، سمر کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • رمضان، داریوش بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • رمضانپور، سیده ساناز القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]

ز

 • زارعی، حسین بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • زاهدی، بهمن بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • زاهدی، سید مرتضی تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • زیبایی، زهرا اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]
 • زعفریان، فائزه تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • زینلی، ابراهیم تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • زینلی مبارکه، زهرا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • زینلی نژاد، خلیل ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • زهراوی، مهدی غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]

س

 • سبزعلیان، محمدرضا اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • سیفی، اسماعیل بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • سقلی، طاهر تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • سلامی، سید علی رضا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • سلطانی، افشین تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • سلطانی، افشین مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • سلطانی، علی غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • سلطانلو، حسن القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • سلوکی، محمود کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • سنبلی، علی ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • سوخت سرایی، رضا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]

ش

 • شیخی، مژده کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • شریف زادگان، حسین اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]
 • شعبانی، زهرا افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • شقاقی، آرزو ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • شوهانی، محمود ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]

ص

 • صادقی پور، حمیدرضا واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • صالحی، معصومه بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • صالحی لیسار، سید یحیی تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • صبوری فرد، حسین ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • صحرارو، امیر اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • صفایی چایی‌کار، صنم کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • صفرزاده شیرازی، صدیقه اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]

ع

 • عابدی، بهرام افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • عامریان، محمدرضا مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • عبادی، علی پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • عبادی، علی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • عباس پور، مجید کنترل شیمیایی علف های هرز در ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 149-162]
 • عباس زاده، بهلول افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]
 • عبیدی، آرزو تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • عبداللهی، محمد رضا مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • عبدالهی، عزیزاله بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]
 • عتباتی، آزاده برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • عزیزی، الهام اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • عسگریان، زهرا سادات تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • عظیمی، محمود بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]
 • علیخانی، حسینعلی بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • علیرضالو، ابوالفضل ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • علیزاده، یاسر اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • عمادی، مصطفی تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]

غ

 • غالبی، سعید ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • غلامی، احمد مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • غلامی، رحمت اله تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • غلامی، منصور بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • غلامی، منصور اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]
 • فاتحی، شاهرخ تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • فاضلی، آرش اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • فرجی، باب اله اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • فریدونی، حسین بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • فلک‌رو، کوروش کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • فهمیده، لیلا کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]

ق

 • قادری، جلال تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • قادری، ناصر تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]
 • قادری فر، فرشید واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • قاسمی، شیوا بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • قاسمی، کامران بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • قاسمی، مصطفی بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • قاسم نژاد، عظیم ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • قربانی، رضا اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • قربانی، مرضیه مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • قرنجیکی، عبدالرضا تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • قلی پور، منوچهر تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • قنبری جهرمی، مرضیه ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]

ک

 • کاظمی، حسین مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • کاظمی، نوشین بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • کامبوزیا، جعفر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • کرمی، ثریا اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • کرمی، فرهاد تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • کریمی، هما تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • کیماسی، عباسعلی بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • کهنه، احسان کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]

گ

 • گنجی مقدم، ابراهیم افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • گوهری، غلامرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]

ل

 • لایق حقیقی، معصومه افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]

م

 • مارتینز گومز، پدرو مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • متفکر آزاد، روح اله تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • محمدی، زینب ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • محمدی، ژیلا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • محمدی ازنی، مهدی بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • محمودی، سهراب بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • محمودزاده، حسن اثر سامانه های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز (رکورد پنج ساله) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 57-69]
 • مداح حسینی، شهاب پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • مطلبی آذر، علیرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • معزی، عبدالامیر ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • ملک، محسن واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • ملکی لجایر، حسن بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • موشانی، سعید مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • مومن پور، علی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی تعدادی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 29-46]
 • مومن پور، علی تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]

ن

 • نایب زاده، مرجان بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • ناصری، لطفعلی تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • نائینی، محمد رضا اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]
 • نجاتیان، محمد علی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • نژاد ابراهیمی، صمد ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • نوری زاده، محمد بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]

ه

 • هادیان، جواد بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • هزارجریبی، ابوطالب ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • همتی، خدایار ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • همتی، خدایار بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]

ی

 • یاوری، غلامرضا پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • یعقوبیان، یاسر اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • یوسفی، اختر تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]