دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت کیتوسان و پوشش‌دهی تیمول بر کیفیت و عمر انبارمانی توت‌فرنگی ِ’رقم پاروس،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22069/jopp.2022.20383.2951

زینب قاسمی ارشد؛ عبداله احتشام نیا؛ عیسی حزباوی؛ حسن مومیوند؛ مرتضی سلیمانی اقدم