نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، صادق تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • آذرمی، رسول تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت شرایط سایه‌دهی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 191-204]
 • آرمینیان، علی ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • آرویی، حسین اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • آقایی، احمد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]

ا

 • ابهری، عباس تاثیر اسید سالیسیلیک بر کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن و مصرف آب جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 187-200]
 • احتشام نیا، عبداله اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • احمدی، فاطمه ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • احمدی، مسعود ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • ارجی، عیسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • ایزدی، زهرا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • ایزدی، نورالدین تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت شرایط سایه‌دهی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 191-204]
 • اصغری، علی واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • افکار، سهیلا ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • اکبرپور، وحید اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • الفتی، جمالعلی اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • اله دادی، ایرج تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • امیری، محمد بهزاد تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • امینی، شنو اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • امینیان دهکردی، رقیه (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]
 • امینی فرد، محمد حسین اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]

ب

 • باباخانزاده سجیرانی، اسماعیل اثر ورمی‌کمپوست و برخی عناصر پرمصرف بر رشد، جذب عناصر غذایی و کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 133-149]
 • بابائی، سیروان بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]
 • بابائیان جلودار، نادعلی وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • بیات، حسن اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • بارانی، حسین بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • باقری، نادعلی وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • بایگانه، محمدرضا بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]
 • بحرانی، پگاه تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • بدخشان، هدیه تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • برابری، مهرشاد بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • بیژن زاده، احسان مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • بیژن زاده، احسان تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • بناکاشانی، فاطمه تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • بهپوری، علی مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • بهپوری، علی تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • بهتاش، فرهاد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • پاکدین پاریزی، علی بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • پیردشتی، همت الله بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • پناهیان کیوی، مهدی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]

ت

 • تاجبخش، محمود ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • تاجیک قنبری، محمد علی شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • ترابی، بنیامین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • تقی پور، شیرین بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • تقی زاده، امیر عباس (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]
 • تقی زاده، محمدصادق مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • تهامی، سید کریم بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]

ج

 • جباری، میترا بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • جعفری، حسین واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • جلیل زاده خوئی، شبنم بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • جمالی آنجلانی، سونیا اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • جهان، محسن تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین مطالعه تنوع DNA کلروپلاستی و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 264-278]

چ

 • چالوی، ویدا اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • چمنی، اسماعیل بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]

ح

 • حدادی نژاد، مهدی اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • حیدری، راویه وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • حیدری، غلامرضا اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • حسیبی، پیمان ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • حسینی، سید حمزه ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]
 • حسن پور اصیل، معظم اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • حسینخانی هزاوه، مریم برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • حسین زاده، رحمان ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • حضرتی، سعید ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • حمیدی، حسن ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • حمیداوغلی، یوسف اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]

خ

 • خالص رو، شیوا اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • خدایاری، حامد بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • خوشحال سرمست، مصطفی تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]

د

 • دارابی، عبدالستار مطالعه تاریخ سوخ‌دهی و صفات مرفولوژیک جمعیت‌های بومی و ارقام تجاری پیاز در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • دارابی، عبدالستار مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی – اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد پیاز اصلاح شده بهبهان [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • دیانتی دیلمی، شیرین تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • درزی رامندی، هادی بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • دستفال، منوچهر مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • دست فالی نژاد، ناصر اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • دهستانی اردکانی، مریم ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • دهستانی کلاهگر، علی اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • دهقان، محمدعلی مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • دوست حسینی، میلاد اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]

ر

 • رادمان، علی رضا تاثیر اسید سالیسیلیک بر کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن و مصرف آب جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 187-200]
 • راهب، سمانه بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • رحیمی، اصغر اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • رحیمی، عبدالرحمان اثر ورمی‌کمپوست و برخی عناصر پرمصرف بر رشد، جذب عناصر غذایی و کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 133-149]
 • رحیمی، مریم کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • رحمنی، آزاده واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • رسولی، فرزاد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • رسولی، ولی اله ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • رضا بیگی، سودابه تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • رضایی زاد، عباس بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • رضایی قلعه، زهرا تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • رضوی، سید اسماعیل تاثیر پرایمینگ زیستی بذر پنبه توسط Pseudomonas fluorescens بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و تحریک مقاومت به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 151-163]
 • رمضانی، میترا بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • رمضانپور، سیده ساناز مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • رئیسی منفرد، اسماء ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]

ز

 • زاهدی، بهمن بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • زعفریان، فائزه بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • زمانی، ذبیح اله تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • زمانپور شاه منصوری، حمیده برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • زینالی، عباس ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • زینانلو، علی اصغر (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]

س

 • سیاه منصوز، سارا اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • سپهری، عادل بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • سفالیان، امید ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • سفالیان، امید واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • سلامی، علیرضا مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • سلطانی، افشین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • سلطانی، الیاس تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • سلطانلو، حسن ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • سودائی زاده، حمید اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]

ش

 • شاماری، یعقوب اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • شاه محمدی، مجید ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • شجاعی، مهدی بررسی ویژگی های فتوسنتزی، تبادلات گازی، عناصر و ترکیبات برگ ارقام ماستئوئیدس، مانزانیلا، جلت و ماری زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • شیخ، فاطمه اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • شیخ اسدی، مرتضی مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • شریفانی، مهدی بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • شهبازی، مجید کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]

ص

 • صادقی، حسین اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • صادقی بختوری، امیر رضا ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • صادقی ماهونک، علیرضا بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • صالح آبادی، میلاد تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • صانعی، محمد بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]

ط

 • طالبی، سمیه مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • طاهری، مهدی ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • طهرانی، مهدی اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • طهماسبی، ایرج بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]

ع

 • عبادی، علی تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • عباسی، اباذر اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • عباسپور شاهمرس، ام لیلا برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • عبدالهی مندولکانی، بابک بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • عدولی، بابک بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • عزیزی، مجید کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • عزیزیان، امیر ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • عسکری، شیما اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • عقیلی، هدی السادات شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • علیزاده، بهرام بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • علیزاده، مهدی مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • علی نیایی فرد، ساسان تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]

غ

 • غلامی، منصور بررسی ویژگی های فتوسنتزی، تبادلات گازی، عناصر و ترکیبات برگ ارقام ماستئوئیدس، مانزانیلا، جلت و ماری زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • غلام نژاد، جلال ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

ف

 • فاضلی، آرش بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • فاضل کوهی، میترا بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • فتاحی، مسعود ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • فدوی، علی تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • فلاح، سینا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • فلک رو، کوروش مطالعه تنوع DNA کلروپلاستی و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 264-278]
 • فنایی، حمید رضا ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]

ق

 • قاسمی، کامران اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • قاسمی، کامران اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • قاسمی، ولی الله شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • قاسم نژاد، عظیم مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • قاسم نژاد، عظیم بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • قاسم نژاد، محمود اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • قدسی راثی، هومن بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • قربانی، خلیل بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • قنبری، علیرضا ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • قنواتی مقدم، عبداله مطالعه تاریخ سوخ‌دهی و صفات مرفولوژیک جمعیت‌های بومی و ارقام تجاری پیاز در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • قنواتی مقدم، عبداله مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی – اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد پیاز اصلاح شده بهبهان [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]

ک

 • کاظمی تبار، کمال بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • کافی، محسن مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • کامکار، بهنام اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • کیانی، داود ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • کیانی، محدثه تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • کاویانی، فریبا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • کریمی، سمیه بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • کریم زاده، قاسم ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • کشته گر خواجه داد، محمد ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]
 • کلاته عربی، مهدی مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • کوهساری، افسانه اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]

گ

 • گردکانه، محمد تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • گلچین، احمد اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • گلعین، بهروز بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • گلمحمدی، مجید ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]

م

 • متقیان، آلاله بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • محسن زاده، ساسان برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • محمدی، امیرعلی اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • محمدی، سید محمد علی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]
 • محمدی، مریم تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • محمدخانی، عبدالرحمان ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]
 • محمدخانی، عبدالرحمان ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • مرادی، حسین اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • مرادی، حسین شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • مرادی، نوازاله ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]
 • مرادی نژاد، فرید اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • میردورقی، مریم مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • میرزاپور، محمد هادی اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • مسکرباشی، موسی ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • مصطفوی راد، معرفت بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • مظاهری تهرانی، محسن ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • معصومی، محمد بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • ملکی لجایر، حسن بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • منصوری، ایران دخت بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • مهاجرانی، مریم ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • مهاجروطن، فاطمه مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • موسی نژاد، صدیقه اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • مومن پور، علی ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • مومیوند، حسن بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • مومیوند، حسن بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]

ن

 • نادری، روح انگیز مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • نادری بلداجی، حسین تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • ناروئی راد، محمدرضا ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]
 • ناصری، لطفعلی بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • ناصری آبکوه، نگار تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • ناصری مقدم، علی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • نجفی زرینی، حمید وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • نجفی زرینی، حمید بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • نژاد ابراهیمی، صمد ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • نصیری، مرتضی ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • نظری، شهرام بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • نوروزی، مریم تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]

و

 • وحیدپور، حسین بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • وحدت پور، فهیمه اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]

ه

 • همتی، خدایار اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • همتی، خدایار ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]

ی

 • یامچی، احد کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • یامچی، احد بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • یاوری، علیرضا ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]
 • یزدانی بیوکی، رستم اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]
 • یزدان دوست همدانی، محمد بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • یوسفی، منصوره ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]