نمایه نویسندگان

آ

 • آب شاهی، ملیحه بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • آتشی، صادق تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • آخوندرادکانی، هنگامه بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • آذرمی، رسول تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت شرایط سایه‌دهی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 191-204]
 • آذرنیا، محسن مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • آران، مهدی بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • آرمین، محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • آرمین، محمد برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • آرمینیان، علی ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • آرویی، حسین تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • آرویی، حسین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • آرویی، حسین اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • آروئی، حسین تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • آروئی، حسین بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • آزادی، پژمان تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • آزادی، پژمان اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • آزادی، پژمان ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • آزموده، فهیمه اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • آقایی، احمد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • آقاجانی، محمدعلی مدلی برای پیش آگاهی بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در گرگان [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116]
 • آقائی، کیوان اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • آق مولایی، اکرم واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • آگوشی، مائده تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]
 • آینه بند، امیر ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • آینه بند، امیر ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]
 • آهنکوب رو، مائده بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]

ا

 • ابراهیمی، محبوبه بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • ابراهیمی، محمدعلی بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • ابراهیمیان، مریم ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • ابراهیم زاده، حامد القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • ابراهیم نیا، سمیه بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • ابهری، عباس تاثیر اسید سالیسیلیک بر کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن و مصرف آب جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 187-200]
 • اثنی عشری، محمود تأثیر میکرو و نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) روی برخی ویژگی های کیفی و عناصر غذایی میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 97-113]
 • اجنی، احمد نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • احتشامی، سید محمد رضا ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • احتشام نیا، عبداله مطالعه اثر منطقه رشد بر اسیدهای چرب روغن چهار رقم زیتون در استان لرستان [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 93-108]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پابلند گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) برپایه صفات ریخت شناختی در شرایط خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 95-107]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • احتشام نیا، عبداله اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • احتشام نیا، عبداله بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • احمدی، آزاد تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • احمدی، فاطمه ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • احمدی، کریم کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • احمدی، مسعود ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • احمدی، مسعود مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • احمدپور، سوسن اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]
 • احمدی خواه، اسداله تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • احمدزاده چالشتری، آرزو ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • احمدی لاهیجانی، محمدجواد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • اخلاص پور، مهشید پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • ادب، حامد برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • ایرانی پور، رامین ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • ارجی، عیسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • ارزانی، احمد ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • ارشادی، احمد بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • ارشد، یوسف غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • ایزدی، زهرا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • ایزدی، نورالدین تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت شرایط سایه‌دهی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 191-204]
 • ایزدی جلودار، نورالدین القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • ایزدخوان شیشوان، موسی تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • استوار، پویا اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]
 • اسدی، رسول تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • اسدی، قربانعلی اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • اسدی، قربانعلی اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • اسدی، قربانعلی بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • اسدی، محمد اسماعیل مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • اسدی، وهب بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • اسدی صنم، سمانه اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]
 • اسدی صنم، سمانه افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]
 • اسفندیاری، صمد بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • اسکندری، علی ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • اسکندری، علی القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • اسلامی، علیرضا ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • اسماعیل پور، بهروز تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • اسماعیل زاده بهابادی، صدیقه اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • اشراف، حامد ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • اصغری، بهور ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • اصغری، حمیدرضا اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • اصغری، حمیدرضا تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • اصغری، حمیدرضا تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • اصغری، علی مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • اصغری، علی واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • اصغری زکریا، رسول القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • اصلانی، پیام بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • اعلائی، میترا بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • افراسیاب، پیمان تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • افکار، سهیلا ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • اقدسی، مهناز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • اقدم، مرتضی سلیمانی افزایش مقاومت گل‌ شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی پس از برداشت با تیمار اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 229-243]
 • اقلیما، قاسم بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • اکبرپور، وحید ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • اکبرپور، وحید بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • اکبرپور، وحید تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • اکبرپور، وحید بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • اکبرپور، وحید اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • اکبرپور، وحید تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • ال خان، مجتبی بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • الفتی، جمالعلی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • الفتی، جمالعلی تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • الفتی، جمالعلی اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 137-141]
 • الفتی، جمالعلی اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • الفتی، جمالعلی اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • اله دادی، ایرج تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • امامیان طبرستانی، مهرانوش اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • امانی، معصومه اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 137-141]
 • ایمانی، سمیرا بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • ایمانی، علی بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • ایمانی، علی اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی تعدادی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 29-46]
 • ایمانی، علی تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • امیدی، حشمت بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]
 • امیدواری، شهرام تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • امیری، جعفر تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • امیری، محمداسماعیل تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • امیری، محمد اسماعیل بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • امیری، محمد اسماعیل مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • امیری، محمد بهزاد تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • امینی، سونیا بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • امینی، شنو اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • امینی، فریبا تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • امینیان دهکردی، رقیه (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]
 • امین پناه، هاشم بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]
 • امین غفوری، افسانه اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • امین غفوری، افسانه مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • امینی فرد، محمد حسین مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • امینی فرد، محمد حسین اثر سطح کمپوست بر جذب برخی عناصر کم مصرف و ارتباط آن با شاخص‏های فیزیولوژیکی زعفران [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • امینی فرد، محمد حسین اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • انصاری، افسانه تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • اورسجی، زینب بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • اورسجی، زینب بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • اولیایی، حمیدرضا تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]

ب

 • باباخانزاده سجیرانی، اسماعیل اثر ورمی‌کمپوست و برخی عناصر پرمصرف بر رشد، جذب عناصر غذایی و کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 133-149]
 • باباخانزاده سجیرانی، اسماعیل تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • بابایی زاد، ولی ا.. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • بیابانی، عباس مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • بابائی، سیروان بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]
 • بابائیان جلودار، نادعلی بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • بابائیان جلودار، نادعلی وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • بابائی زاد، ولی اله ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • بابائی زاد، ولی‌اله ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • بیات، حسن اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • بارانی، حسین بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • باغبانی آرانی، ابوالفضل اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • باقری، حمید بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • باقری، رضا بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • باقری، عبدالرضا تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • باقری، نادعلی وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • باقری، واحد مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]
 • باقرانی، ناصر تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • باقرانی ترشیز، ناصر ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • باقرزاده، علی بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • باقری شیروان، میلاد ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • بایگانه، محمدرضا بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]
 • بیان، منصوره تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • بیچرانلو، بهاره ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • بیچرانلو، بهاره بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • بحرانی، پگاه تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • بحرینی، معصومه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • بخرد، حامد تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • بخشی، داود بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • بخشنده، اسماعیل اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • بدخشان، هدیه تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • بیدرنامنی، فاظمه بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • برابری، مهرشاد بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • براتی، وحید جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • براری، حسین کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم با استفاده از آنتاگونیست های قارچی دراستان مازندران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 227-242]
 • برازنده، فریدون اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • برزگر، طاهر تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]
 • برقی، علی اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]
 • بیژن زاده، احسان مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • بیژن زاده، احسان تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • بیژن زاده، احسان جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]
 • بقائی راوری، ساره بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • بیگلویی، محمد حسن ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • بگ محمدی، حامد تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • بلندی، احمد رضا تأثیر ردیف کاشت، فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملکرد سیب‏ زمینی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-155]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]
 • بلوچی، حمیدرضا بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • بناء کاشانی، فاطمه کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • بناکاشانی، فاطمه تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • بهپوری، علی مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • بهپوری، علی تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • بهتاش، فرهاد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • بهدانی، محمد علی مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • بهرامی، حمیدرضا بررسی کارآیی پایه های بذری اصلاح شده بر کنترل رشد برخی ارقام‏ پیوندی سیب [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 219-234]
 • بهرامی، محمودرضا ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • بهمنیار، محمدعلی تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]
 • بهمنیار، محمدعلی بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • بهمنش، نسرین اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]
 • بهنامیان، مهدی بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]
 • بویری ده شیخ، پریا مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]

پ

 • پارسا، سهیل تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • پازکی، علیرضا بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 149-162]
 • پاسبان اسلام، بهمن تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • پاکدین پاریزی، علی بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • پالوج، الهام تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • پیام نور، وحیده بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • پبیردشتی، همت اله غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • پتکی، پیام کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • پیری، عیسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • پیردشتی، همت الله بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • پیردشتی، همت الله اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]
 • پیردشتی، همت الله اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • پیردشتی، همت الله مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • پیردشتی، همت الله اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • پیردشتی، همت الله بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • پیردشتی، همت الله اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • پیردشتی، همت اله کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • پرون، صدیقه پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • پروین، پریسا بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • پسرکلو، سکینه تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • پشتدار، عادل اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • پناهیان کیوی، مهدی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • پناهپور، ابراهیم ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • پهلوانی، محمدهادی تحلیل توارث کمّیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130]
 • پهلوانی، محمدهادی تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • پهلوانی، محمد هادی تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • پهلوانی، محمد هادی اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • پهلوانی، محمد هادی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • پورباقر کردی، سید مهدی برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • پوربیرامی هیر، یونس بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • پوردهقان، مونا ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • پورطوسی، نرگس بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]

ت

 • تاب، علیرضا ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه آلی و شیمیایی بر عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 13-29]
 • تاج ابادی پور، احمد پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • تاجبخش، محمود ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • تاج بخش شیشوان، مهدی تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • تاجیک جلالی، احسان اله تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • تاجیک قنبری، محمد علی شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • تاجور، یحیی ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • تاری نژاد، علیرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • تازه، کیوان اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • تدین، علی اثر همزیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی از خصوصیات زراعی بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهرکرد [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • تدین، علی تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]
 • ترابی، بنیامین مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • ترابی، بنیامین واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • ترابی، بنیامین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • ترابی، حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]
 • ترابی گیکلو، موسی بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • تقی پور، شیرین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پابلند گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) برپایه صفات ریخت شناختی در شرایط خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 95-107]
 • تقی پور، شیرین بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • تقی زاده، امیر عباس (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]
 • تقی زاده، محمدصادق مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • تقی زاده طبری، زهرا تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • تقی نسب، میثم بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • تهامی، سید کریم بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • تهرانی فر، علی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • تهرانی فر، علی بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • تهرانی فر، علی افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • توپچی خسروشاهی، ژیلا تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • توحیدی، بهناز ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • تورانی، محمود بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • توسلیان، ایرج بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • توکلی، افشین ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]
 • توکلی، مریم تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]

ث

 • ثانی خانی، محسن بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • ثنایی نژاد، حسین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • جانعلی نژاد، محمد حسین تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • جباری، حمید بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 49-69]
 • جباری، میترا بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • جشنی، رزیتا ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • جعفری، اعظم اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • جعفری، حسین واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • جعفری، سید مهدی بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • جعفربای، جبار واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]
 • جعفرپور، الهام تأثیر کودهای زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و صفات (Cassia angustifolia Vahl) فیزیولوژیکی گیاه سنای هندی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 71-87]
 • جعفری صیادی، محمد حسن مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • جلالی هنرمند، سعید تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • جلالوند، علی ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]
 • جلیلیان، جلال تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • جلیل زاده خوئی، شبنم بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • جمالی، سید حسین کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • جمالی آنجلانی، سونیا اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • جنتی زاده، عباسعلی افزایش مقاومت گل‌ شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی پس از برداشت با تیمار اسید سالیسیلیک از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 229-243]
 • جنتی عطایی، سحر ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • جهان، محسن تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • جهان، محسن تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • جهانی، مهدی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • جهان بین، کامبیز اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • جهان بین، کامبیز تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین مطالعه تنوع DNA کلروپلاستی و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 264-278]
 • جوادی مجدد، داوود بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]
 • جوانمرد، عبداله تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]

چ

 • چالوی، ویدا اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]
 • چگینی، محمد علی ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • چمنی، اسماعیل بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • چمنی، اسماعیل بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • چمنی، اسماعیل القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]

ح

 • حاتم زاده، عبداله بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • حاتمی ملکی، حمید ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]
 • حاجی احمد، پریسا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • حاجی امیری، ابو المحسن اثر کسر آبیاری تنظیم شده بر ویژگی‌های رویشی، میوه‌شناختی و عملکردی زیتون رقم آمفی‌سیس [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • حاجی زاده سی سختی، سمیه بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • حاج نجاری، حسن بررسی کارآیی پایه های بذری اصلاح شده بر کنترل رشد برخی ارقام‏ پیوندی سیب [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 219-234]
 • حافظ نیا، مریم بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • حامدی سرکمی، فرزانه اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • حبیبی، فریبرز بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • حبیبی دستجرد، زیبا تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • حبیب زاده، فرهاد ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • حجارپور، امیر پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • حدادی نژاد، مهدی اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • حیدری، حجت الله اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • حیدری، راویه وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • حیدری، غلامرضا اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • حیدری، مریم اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • حیدری، مصطفی تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی پرمصرف درگیاه دارویی گاوزبان Borago officinalis L.)) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182]
 • حیدری، مصطفی تأثیر کودهای زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و صفات (Cassia angustifolia Vahl) فیزیولوژیکی گیاه سنای هندی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 71-87]
 • حیدر زاده، ناهید بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • حسیبی، پیمان غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • حسیبی، پیمان اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • حسیبی، پیمان ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • حسنی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • حسنی، عباس تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • حسینی، بهمن بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • حسینی، بهمن بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • حسینی، سید حمزه ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]
 • حسینی، سید حمزه حسینی آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • حسین آبادی، حسن بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • حسین آوا، سونا مطالعه ی روابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و تاثیر اخته کردن گل ها بر نتایج حاصل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163]
 • حسن پور اصیل، معظم تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • حسن پور اصیل، معظم بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی نرگس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • حسن پور اصیل، معظم اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • حسینخانی هزاوه، مریم برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • حسن زاده، زیبا تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]
 • حسن زاده، کیانوش اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • حسن زاده، کیانوش تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]
 • حسین زاده، رحمان ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • حسینی نیاری، سعیده بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • حسینی نسب، فاطمه السادات بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • حسنوند، حدیث اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • حضرتی، سعید تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • حضرتی، سعید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • حضرتی، سعید ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • حکیمی، لیلا بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • حکمتی، جمال اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • حمیدی، حسن تأثیر رژیم‏های مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 65-82]
 • حمیدی، حسن تأثیر ردیف کاشت، فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملکرد سیب‏ زمینی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-155]
 • حمیدی، حسن ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • حمیدی، حسن مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • حمیداوغلی، یوسف بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • حمیداوغلی، یوسف اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • حمید اوغلی، یوسف اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]
 • حمزه ئی، جواد بررسی رشد و عملکرد کلزا تحت تأثیر کود نیتروژنه در تناوب با ذرت و نخود [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 81-91]

خ

 • خاتمی، معصومه اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]
 • خادم پیر، محمد بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • خادم پیر، محمد تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • خیاط، مهدی اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • خالص رو، شیوا اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • خالوندی، معصومه مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • خیام نکوئی، مجتبی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • خدایاری، حامد بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]
 • خدادادی، مصطفی بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]
 • خدارحمی، منوچهر واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]
 • خیری، عزیزاله بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر سدیم‌نیتروپروساید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم‌های کم آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 55-70]
 • خیرخواه، محمد تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • خرمدل، سرور بررسی تأثیر تراکم‌های بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 83-100]
 • خرم دل، سرور اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • خرم دل، سرور مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • خرم دل، سرور اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • خرم دل، سرور اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • خرم دل، سرور ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • خرم دل، سرور اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • خرم دل، سرور اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • خزاف مقدم، فهیمه اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • خضری، مسعود بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25]
 • خلفی، مهناز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • خلیقی، احمد بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • خلیلی، نفیسه ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]
 • خلیلی اقدم، نبی کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • خلیلی اقدم، نبی پیش بینی فنولوژی، فیلوکرون و سطح برگ گندم (رقم سرداری) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]
 • خمری، عیسی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]
 • خواجه حسینی، محمد اثر برهم‌کنش علف های هرز و پرایمینگ بذر بر شاخص‌های رشدی توده‌های مختلف‌ هندوانه بذری (Citrullus‌ lanatus) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-51]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]
 • خورشیدی، جلال تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]
 • خوشحال سرمست، مصطفی استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 برای دستکاری ژن SGR فستوکای بلند بر اساس بیان موقت [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 35-43]
 • خوشحال سرمست، مصطفی تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • خوشخوی، مرتضی تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • خوشخوی، مرتضی اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • خوشکام، صغری کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]

د

 • دارابی، عبدالستار مطالعه تاریخ سوخ‌دهی و صفات مرفولوژیک جمعیت‌های بومی و ارقام تجاری پیاز در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • دارابی، عبدالستار مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی – اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد پیاز اصلاح شده بهبهان [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • دیانتی دیلمی، شیرین اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • دیانتی دیلمی، شیرین تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • دانشیان، جهانفر بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان [دوره 17، شماره 4، 1389، صفحه 49-69]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق تاثیر تلقیح باکتریایی بر عناصر دانه و خاک کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 191-207]
 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • داوری نژاد، غلامحسین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • دباغ، مریم مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • درخشان، ابوالفضل مقایسه مدل‌های هیدروترمال تایم جهت مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر فالاریس بر مبنای توزیع‏های نرمال، ویبول و گامبل [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 39-57]
 • درزی، عبدالله واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • درزی رامندی، هادی بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • درزی نفت چالی، عبداله اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • درودی، مهدی اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]
 • درویش زاده، رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]
 • درویش زاده، رضا مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • دژستان، سارا بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]
 • دستفال، منوچهر تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • دستفال، منوچهر مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • دست فالی نژاد، ناصر اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • دشتی، فرشاد تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • دقیقی، سعید بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • دلبری، معصومه تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • دلشاد، مجتبی تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • دهاقین، لیلا اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • دهداری، مسعود بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • دهداری، مسعود(اشکبوس) ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • دهستانی، علی ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • دهستانی اردکانی، مریم ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • دهستانی کلاهگر، علی اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • دهقان، محمدعلی مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • دهقانی، حمید تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]
 • دهقانی، حمید بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]
 • دهقانی تفتی، احمدرضا بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • دهقانی تفتی، احمدرضا بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی محصول در ارقام چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 71-93]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی و مقایسه عملکرد چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه در شهرستان‌های مشهد و نیشابور با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 157-180]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • دوست حسینی، میلاد اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]
 • دولتی، بهنام تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • دولتی بانه، حامد مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • دولتی بانه، حامد تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]

ذ

 • ذبیحی، حسن برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • ذوالفقاری، مریم مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]
 • ذوالفقار نژاد، هدی ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]

ر

 • راحمی، علی ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • رادمان، علی رضا تاثیر اسید سالیسیلیک بر کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن و مصرف آب جو در شرایط قطع آبیاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 187-200]
 • رازی، میترا مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • راهب، سمانه بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • رائینی، محمود تاثیر مالچ پلاستیکی قرمز بر ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف توت فرنگی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 13-25]
 • ربیعی، غلامرضا بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • رجبی، محمدحسین ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • رجبی خمسه، ساناز تاثیر تلقیح باکتریایی بر عناصر دانه و خاک کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 191-207]
 • رحیمی، اصغر تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • رحیمی، اصغر پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • رحیمی، اصغر اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • رحیمی، عبدالرحمان اثر ورمی‌کمپوست و برخی عناصر پرمصرف بر رشد، جذب عناصر غذایی و کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 133-149]
 • رحیمی، مریم کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • رحیمیان، حشمت الله شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • رحیمی تنها، شیوا اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • رحیم خانی، رخساره ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • رحیمی مقدم، سجاد ارزیابی و مقایسه عملکرد چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه در شهرستان‌های مشهد و نیشابور با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 157-180]
 • رحیم ملک، مهدی ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • رحیم ملک، مهدی اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • رحمنی، آزاده واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • رزاقی، محمدحسین مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • رییسی، فایز اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • رسایی، بهنوش تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • رستم نژادی، علی مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]
 • رسولی، سیده فاطمه اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • رسولی، سیده فاطمه تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • رسولی، فاطمه بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • رسولی، فرزاد برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • رسولی، موسی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • رسولی، موسی بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • رسولی، موسی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • رسولی، ولی اله اثر سامانه های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز (رکورد پنج ساله) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 57-69]
 • رسولی، ولی اله ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • رضایی، جواد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • رضایی، جواد مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • رضایی، حامد تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • رضایی، نجمه بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • رضا بیگی، سودابه تأثیر محلول‌پاشی سیلیکون بر انتقال مجدد مواد پرورده و عملکرد دو رقم گندم نان و ماکارونی در شرایط تنش آبی آخر فصل [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 55-71]
 • رضایی زاد، عباس بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • رضازاده، مریم پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • رضایی قلعه، زهرا تاثیر بنزیل آدنین بر کربوهیدرات‌های غیر ساختاری و محلول در آب در سبز فرش فستوکای بلند تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 215-231]
 • رضایی نیا، نوید مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • رضایی نسب، فرشته بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • رضوی، سید اسماعیل تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 173-192]
 • رضوی، سید اسماعیل ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • رضوی، سید اسماعیل تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • رضوی، سید اسماعیل تاثیر پرایمینگ زیستی بذر پنبه توسط Pseudomonas fluorescens بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و تحریک مقاومت به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 151-163]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • رضوانی مقدم، پرویز بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 41-60]
 • رفیعی، مریم بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • رمرودی، محمود مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • رمرودی، محمود اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]
 • رمزی، سمر کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • رمضان، داریوش ارزیابی مقادیر مختلف آب آبیاری بر برخی از ویژگی های رویشی و زایشی خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی تحت سیستم آبیاری قطره ای [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • رمضان، داریوش بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • رمضانی، میترا بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • رمضانپور، سیده ساناز تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • رمضانپور، سیده ساناز بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • رمضانپور، سیده ساناز تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • رمضانپور، سیده ساناز القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • رمضانپور، سیده ساناز مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • رمضانپور، سیده ساناز بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • رنجبر، غلامعلی بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • روحانی، حمید بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • روحانی، عباس تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73]
 • روستا، حمیدرضا مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]
 • رئیسی، سامیه پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • رئیسی، عبدالشکور بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]
 • رئیسی منفرد، اسماء ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]

ز

 • زارع، امین اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • زارع، حسین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • زارعی، حسین ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]
 • زارعی، حسین بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • زارعی، مهسا بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]
 • زارع مهرجردی، محمد مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • زاهدی، بهمن مطالعه اثر منطقه رشد بر اسیدهای چرب روغن چهار رقم زیتون در استان لرستان [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 93-108]
 • زاهدی، بهمن بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • زاهدی، بهمن بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • زاهدی، بهمن بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • زاهدی، سید مرتضی تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • زیبایی، زهرا اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]
 • زرندی، مسعود اثر برهم‌کنش علف های هرز و پرایمینگ بذر بر شاخص‌های رشدی توده‌های مختلف‌ هندوانه بذری (Citrullus‌ lanatus) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-51]
 • زعفریان، فائزه ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 1-26]
 • زعفریان، فائزه تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • زعفریان، فائزه تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • زعفریان، فائزه بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • زکی زاده، هدایت تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • زکی زاده، هدایت ارزیابی همزیستی سه گونه‌ی قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های بیوشیمیایی چمن‌های اگروپیرون (Agropyron elongatum) و پوآی چند‌ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 27-46]
 • زمانی، ذبیح اله تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • زمانی، عباسعلی اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • زمانپور شاه منصوری، حمیده برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • زمان میر آبادی، علی اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( Brassica napus) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204]
 • زینالی، عباس ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • زین العابدینی، مهرشاد کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • زینالو، علی اصغر کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • زینانلو، علی اصغر (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 229-247]
 • زینانلو، علی اصغر نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • زنگانی، اسماعیل اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • زنگوئی، مصطفی تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • زینلی، ابراهیم بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • زینلی، ابراهیم بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • زینلی، ابراهیم مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • زینلی، ابراهیم مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • زینلی، ابراهیم پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • زینلی، ابراهیم تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • زینلی مبارکه، زهرا ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • زینلی نژاد، خلیل ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • زینلی نژاد، خلیل ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • زهراوی، مهدی غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • زواره، محسن اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]

ژ

 • ژو، گوئیشنگ تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]

س

 • سیاحی، ناجی اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • سادات نوری، سیداحمد ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]
 • سیادت، سید عطاءالله کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • سیادت، عطاء اله اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • ساردویی نسب، سمیه بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • سالاری، سمیرا اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • سیاه مرگویی، آسیه مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • سیاه مرگویی، آسیه امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • سیاه مرگویی، مهندس بررسی تأثیر تراکم‌های بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 83-100]
 • سیاه منصوز، سارا اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 165-178]
 • سبحانی، علی رضا تأثیر رژیم‏های مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 65-82]
 • سبحانی، محمدرضا بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهرستان اراک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • سبزعلیان، محمدرضا اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • سپهری، یدالله جستاری بر توسعه و رشد علوم کشاورزی در تمدن اسلامی: گیاهشناسی و گیاهان دارویی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 139-145]
 • سپهری، عادل بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • سپهوند، عرفان اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • ستایش مهر، زهرا اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • سیدی، سید محمد اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • سیدی، محسن بررسی رشد و عملکرد کلزا تحت تأثیر کود نیتروژنه در تناوب با ذرت و نخود [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 81-91]
 • سیدقاسمی، سیده الهام اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • سیدی مرغکی، اعظم اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]
 • سراجی مکری، عبدالرحمان کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • سربی، الهام بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • سرپرست، رمضان ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رشد سیب‌زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه‌ای استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 231-238]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • سعادتیان، بیژن بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-189]
 • سیفی، اسماعیل مطالعه ی روابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و تاثیر اخته کردن گل ها بر نتایج حاصل [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163]
 • سیفی، اسماعیل اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • سیفی، اسماعیل ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • سیفی، اسماعیل مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • سیفی، اسماعیل ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • سیفی، اسماعیل بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • سیفی، اسماعیل نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • سفالیان، امید ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • سفالیان، امید واکنش‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن‌ها نسبت به اثرات سمی سرب [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 205-227]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر منبع نیتروژن بر ویژگی های رشدی، میزان کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 185-198]
 • سقلی، طاهر تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • سلامی، سید علی رضا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • سلامی، علیرضا مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • سلطانی، افشین بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • سلطانی، افشین تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • سلطانی، افشین مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • سلطانی، افشین ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • سلطانی، افشین مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • سلطانی، افشین ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • سلطانی، افشین پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • سلطانی، افشین ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • سلطانی، افشین پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • سلطانی، افشین تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • سلطانی، افشین تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • سلطانی، افشین مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • سلطانی، افشین اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 93-106]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 143-171]
 • سلطانی، الیاس تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • سلطانی، جمشید مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • سلطانی، سهیل مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • سلطانی، علی غربال ژنوتیپ‌های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • سلطانی، ولی اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • سلطانیان، مریم اثر همزیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی از خصوصیات زراعی بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهرکرد [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • سلطانلو، حسن تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • سلطانلو، حسن بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • سلطانلو، حسن تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]
 • سلطانلو، حسن القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • سلطانلو، حسن ارزیابی لاین های S1 گرده افشان چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 73-84]
 • سلطانلو، حسن بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • سلطلانی، علی اشرف تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • سلیمانی، علی نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • سلوکی، محمود کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • سماک، بهمن تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • سمیعی، لیلا اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • سنبلی، علی ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • سهرابی، امید مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • سوخت سرایی، رضا پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • سودائی زاده، حمید اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]
 • سوقی، حبیب اله واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]

ش

 • شاکری، علیرضا اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شاکری، معصومه مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • شایگان، شهرزاد بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • شاماری، یعقوب اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 117-131]
 • شاملی، سمیرا وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]
 • شاملی، سمیرا ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-71]
 • شامه، شهلا بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • شاه محمدی، مجید ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • شجاعی، مهدی بررسی ویژگی های فتوسنتزی، تبادلات گازی، عناصر و ترکیبات برگ ارقام ماستئوئیدس، مانزانیلا، جلت و ماری زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • شجاعی نوفرست، کوروش تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • شیخ، فاطمه اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • شیخی، مژده کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • شیخ اسدی، مرتضی مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • شریفی، پیمان بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]
 • شریفی، مظفر افزایش تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در کشت سلول Linum album توسط متیل جاسمونات [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 163-176]
 • شریفانی، محمد مهدی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شریفانی، مهدی اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • شریفانی، مهدی بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • شریف زادگان، حسین اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]
 • شعبانی، زهرا افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • شعبانی، سمیّه تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • شقاقی، آرزو ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • شکاری، فریبرز تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • شکوهیان، علی اکبر القاء پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین و شناسائی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (Lilium dandie) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • شمالی، آیدا اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • شمس آبادی، حسینعلی بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • شمس کیا، فرشاد کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • شمیلی، محمود اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • شهبازی، مجید کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • شهبازی، منوچهر مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • شهبازی، منوچهر تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • شهدی کومله، عباس بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • شیوخی سوغانلو، سعید تاثیر مالچ پلاستیکی قرمز بر ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف توت فرنگی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 13-25]
 • شور، محمود بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • شوهانی، محمود ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]

ص

 • صیادی آذر، زهرا تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • صادق، مریم تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • صادقی، حسین اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • صادقی، حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • صادقی، مرتضی ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • صادقی بختوری، امیر رضا ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • صادقی پور، حمیدرضا واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • صادقی ماهونک، علیرضا بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • صارمی، مریم تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • صالحی، بهنام بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • صالحی، معصومه بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • صالح آبادی، میلاد تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • صالحی لیسار، سید یحیی تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • صالح نیا، نسرین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • صانعی، محمد بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • صبوری، حسین بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • صبوری، حسین ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • صبوری، حسین ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • صبوری، عاطفه بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • صبوری فرد، حسین ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • صحرارو، امیر اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • صداقت حور، شهرام اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه‌زنی بذر شش گیاه زینتی فصلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 99-105]
 • صدقی، محمد اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]
 • صفایی چایی‌کار، صنم کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • صفی پور افشار، اکبر اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]
 • صفری، بهزاد ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]
 • صفرزاده شیرازی، صدیقه اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 101-114]
 • صفری محمدیه، زهرا اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • صمدی، صغری تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]
 • صمدی گرجی، مهتاب اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( Brassica napus) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204]

ط

 • طالبی، سمیه مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • طاهری، مهدی ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • طاهری، مهدی نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن‌های PPO و PAL [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 65-79]
 • طاهر نژاد، زهرا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • طباطبایی، سید جلال مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • طلایی، علی رضا اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • طهرانی، مهدی اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • طهماسبی، ایرج بررسی تاثیر غلظت‌های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در خیار (Cucumis sativus L.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 263-277]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]

ظ

 • ظفریان، مجتبی تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]

ع

 • عابدی، بهرام اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • عابدی، بهرام افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • عابدی قشلاقی، ابراهیم بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]
 • عابدین پور، هاجر بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • عارف بیکی، محمد تأثیر هیدرو‌پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید دابل کراس 370 ذرت دانه‌ای در اراضی خشک [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 149-172]
 • عاشورپور، معصومه مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • عالیشاه، عمران تحلیل توارث کمّیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل ها [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130]
 • عالیمقام، مجید مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ ای در سیستم‏ های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148]
 • عامریان، محمدرضا مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • عامریان، معصومه تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • عبادی، علی پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • عبادی، علی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • عبادی، علی تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • عباسی، اباذر اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea) تحت شرایط کم‌آبی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 115-129]
 • عباسی، امین تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • عباسی، واله شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • عباسیان، ارسطو ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • عباس پور، مجید کنترل شیمیایی علف های هرز در ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 149-162]
 • عباسپور شاهمرس، ام لیلا برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه‌ایی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • عباس دخت، حمید تأثیر هیدرو‌پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید دابل کراس 370 ذرت دانه‌ای در اراضی خشک [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 149-172]
 • عباس دخت، حمید تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 93-113]
 • عباس زاده، بهلول افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]
 • عباسی سورکی، علی اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • عباسی مقدم، احمد ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]
 • عبدی، امید تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • عبدی، سعید کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • عبیدی، آرزو تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • عبداللهی، محمدرضا گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • عبداللهی، محمد رضا مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • عبدالهی، عبدالرحمن بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • عبدالهی، عزیزاله بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]
 • عبدالهی مندولکانی، بابک بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • عتباتی، آزاده برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 199-217]
 • عجم نوروزی، حسین تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • عدولی، بابک بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • عرب، مصطفی اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • عرفانی مقدم، جواد بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • عرفانی مقدم، جواد بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • عروجعلیان، فاطمه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • عزیزی، الهام اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • عزیزی، مجید تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • عزیزی، مجید اثر پیش‌ تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی چهار توده بومی شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • عزیزی، مجید کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • عزیزی، هما اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • عزیزی آرانی، مجید بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • عزیزیان، امیر ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • عزیزیان، امیر ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • عسکری، شیما اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • عسکری، مهری تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • عسگریان، زهرا سادات تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • عسگرپور، ریحانه بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • عیسوند، حمیدرضا مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) با استفاده از آزمون پیری تسریع شده [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 147-151]
 • عظیمی، محمود بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]
 • عقیلی، هدی السادات شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • علاالدین، محمد زمان اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • علیخانی، حسینعلی بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • علیرضالو، ابوالفضل بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • علیرضالو، ابوالفضل بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 31-45]
 • علیرضالو، ابوالفضل ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • علیزاد، لیلا اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • علیزاده، یاسر اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • علیزاده، بهرام بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • علیزاده، مهدی بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • علیزاده، مهدی تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]
 • علیزاده، مهدی اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • علیزاده، مهدی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • علیزاده، مهدی ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • علیزاده، مهدی مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • علمداری، ابراهیم غلامعلی پور مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • علی نیایی فرد، ساسان تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • علینقی مداح، سیده آزاده بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • عمادی، مصطفی تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • عمادی، مصطفی تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • عمرانی، بهجت پاسخ تولید و کیفیت گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]
 • عنایتی شریعت پناهی، مهران القای جنین های پارتنوژنز و تولید گیاهان هاپلوئید خیار (.Cucumis sativus L) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]
 • عندلیبی، بابک اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]
 • عندلیبی، بابک ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]

غ

 • غالبی، سعید ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • غلامی، احمد مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • غلامی، رحمت اله اثر کسر آبیاری تنظیم شده بر ویژگی‌های رویشی، میوه‌شناختی و عملکردی زیتون رقم آمفی‌سیس [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • غلامی، رحمت اله تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • غلامی، منصور بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • غلامی، منصور اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]
 • غلامی، منصور بررسی ویژگی های فتوسنتزی، تبادلات گازی، عناصر و ترکیبات برگ ارقام ماستئوئیدس، مانزانیلا، جلت و ماری زیتون [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • غلامحسینی، مجید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • غلامعلی پورعلمداری، ابراهیم ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • غلام نژاد، جلال ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی اثرات کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی کلزا (Brassica napus L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210]
 • فاتح، اسفندیار ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی- شیمیایی کود [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 71-84]
 • فاتحی، شاهرخ تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • فاخری، براتعلی اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • فاضلی، آرش شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم های زراعی و اجداد آن بر اساس توالی یابی ژن (HKT) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169]
 • فاضلی، آرش بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • فاضلی، آرش بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • فاضلی، آرش اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 127-141]
 • فاضلی، آرش بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • فاضلی، فاضل تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • فاضل کوهی، میترا بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • فاضلی نسب، بهمن ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • فتاحی، روح الله بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • فتاحی، مسعود ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]
 • فتاحی مقدم، جواد بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]
 • فتاحی مقدم، جواد اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 41-56]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • فتحی، مهران ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]
 • فتحی، ناهید اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • فتح العلومی، سولماز تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • فتح الهی، سمانه تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • فتوحی قزوینی، رضا بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]
 • فخاری، صفیه افزایش تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در کشت سلول Linum album توسط متیل جاسمونات [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 163-176]
 • فخرالدین نژاد، فاطمه فخرالدین نژاد بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • فدوی، علی تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • فراستی، معصومه تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • فرامرزی، علی بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • فرجی، باب اله اثر زمان برداشت، نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پونه معطر (.Mentha pulegium L) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 121-136]
 • فرجی، هوشنگ تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]
 • فرج الهی، زینب بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) با استفاده از آزمون پیری تسریع شده [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 147-151]
 • فرخ زاد، علی رضا بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • فریدونی، حسین مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • فریدونی، حسین بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • فریدونی، محمد جواد تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]
 • فرزام، ابراهیم بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]
 • فرزانه، سلیم ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • فرزانه بلگردی، محمودرضا اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • فرهادی، بهمن تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • فرهادی، حسن اثر پیش‌ تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی چهار توده بومی شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • فروزنده، محمد بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • فروزنده، محمد مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • فروزنده، محمد ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • فلاح، سیف اله اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • فلاح، سیف اله پاسخ تولید و کیفیت گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]
 • فلاح، سیف اله مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]
 • فلاح، سینا اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • فلاح، سینا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • فلاح اکبری نژاد دستک، صدیقه تاثیر نوع دانه‌ی گرده بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی سه رقم ماده‌ی کیوی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-152]
 • فلاح پور، فرنوش بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • فلاح مرتضی نژاد، سیده مریم تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • فلک رو، کوروش مطالعه تنوع DNA کلروپلاستی و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 264-278]
 • فلک‌رو، کوروش کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • فنایی، حمید رضا ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]
 • فهمیده، لیلا کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • فوقی، بهروز ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]
 • قاجار سپانلو، مهدی ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • قادری، جلال تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر غلظت عناصرغذایی در خاک، عملکرد و تجمع نیترات درکاهو ( Lectuca Sativa L.) رقم بابل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 137-151]
 • قادری، ناصر تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]
 • قادری فر، فرشید تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]
 • قادری فر، فرشید بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • قادری فر، فرشید تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • قادری فر، فرشید ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • قادری فر، فرشید مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • قادری فر، فرشید واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • قاسمی، زینب پینه‌زایی و باززایی گیاهچه از دو توده‌ ایرانی گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 67-85]
 • قاسمی، شیوا بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • قاسمی، کامران بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • قاسمی، کامران اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • قاسمی، کامران اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • قاسمی، کیمیا اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • قاسمی، محسن بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • قاسمی، مصطفی بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 163-176]
 • قاسمی، ولی الله شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • قاسمی بزدی، کمال بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • قاسم خانی، مرجان بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • قاسمی سیانی، نرگس مقایسه سمیت ذرات اکسید روی نانو و بالک بر رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • قاسم نژاد، عظیم تاثیر نوع پایه و بافت میوه بر برخی خواص شیمیایی میوه نارنگی پیج و پرتقال‎ ‎تامسون ناول [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 43-54]
 • قاسم نژاد، عظیم تغییرات فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏آمونیالیاز ( PAL ) کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در شرایط درون شیشه‏ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148]
 • قاسم نژاد، عظیم اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • قاسم نژاد، عظیم مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • قاسم نژاد، عظیم ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • قاسم نژاد، عظیم مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 75-91]
 • قاسم نژاد، عظیم بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • قاسم نژاد، محمود اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • قاسم نژاد، محمود اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتون [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 125-137]
 • قاسم نژاد، محمود اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • قاسم نژاد، محمود اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 121-130]
 • قاسم نژاد، محمود اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • قاسم‌نژاد، عظیم مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • قاسمی نصر، محمد واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • قانع، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • قائمی، مرجان تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • قبادی، مختار تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • قدسی راثی، هومن بررسی اثر سطوح مختلف تیمار‌های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ‌های مختلف برداشت بذر [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 55-75]
 • قربانی، بهزاد بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • قربانی، خلیل بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • قربانی، راضیه بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • قربانی، رضا مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • قربانی، رضا بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • قربانی، رضا اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 199-213]
 • قربانی، مرضیه گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • قربانی، مرضیه مطالعه اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون‌های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 59-69]
 • قربان زاده نقاب، محمود مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • قرخلو، جاوید مقایسه مدل‌های هیدروترمال تایم جهت مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر فالاریس بر مبنای توزیع‏های نرمال، ویبول و گامبل [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 39-57]
 • قرخلو، جاوید مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • قرنجیکی، عبدالرضا تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه‌ زراعی و علف‌هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 45-59]
 • قلی پور، منوچهر اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • قلی پور، منوچهر تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • قلی پوری، عبدالقیوم اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]
 • قلی زاده، امیر بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]
 • قناتی، فائزه ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • قنبری، احمد بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]
 • قنبری، علیرضا ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • قنبری جهرمی، مرضیه ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • قنواتی مقدم، عبداله مطالعه تاریخ سوخ‌دهی و صفات مرفولوژیک جمعیت‌های بومی و ارقام تجاری پیاز در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • قنواتی مقدم، عبداله مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص‌های زراعی – اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد پیاز اصلاح شده بهبهان [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • قهرمانی، زهرا تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 33-45]
 • قویدل، اکبر اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-168]

ک

 • کیا، شعبان تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • کیا، شعبان بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • کیا، شعبان واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • کاراندیش، فاطمه اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • کاراندیش، فاطمه واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • کازرانی، برزو ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • کاظمی، حسین پهنه‌بندی بوم‌شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47]
 • کاظمی، حسین تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • کاظمی، حسین ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • کاظمی، حسین امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • کاظمی، حسین مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • کاظمی، نوشین بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ" [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 89-106]
 • کاظمی تبار، کمال بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • کافی، محسن مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • کافی، محمد ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • کافی، محمد بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-189]
 • کاکولوند، راضیه اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • کاکوئی نژاد، مژده مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه تحت شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 115-126]
 • کامبوزیا، جعفر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری به آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم آبی (Triticum aestivum): مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 71-87]
 • کامکار، بهنام پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • کامکار، بهنام ارزیابی سلامت سامانه‏های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش‏ها [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115]
 • کامکار، بهنام تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • کامکار، بهنام تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • کامکار، بهنام ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]
 • کامکار، بهنام ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • کامکار، بهنام امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • کامکار، بهنام اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • کامل شیخ رجه، مسعود بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • کیانی، داود ارزیابی تاثیر تغذیه آلی، زیستی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کرچک (Ricinus Communis) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • کیانی، زهرا تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • کیانی، محدثه تغییرات کیفیت بذر و جوانه‌زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 227-240]
 • کیان ارثی، فرزاد گروهبندی کلون‌های سیر همدان و تعیین مهمترین صفات موثر بر تولید سیرچه در شرایط کشت درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • کیانمهر، محمحسین بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • کاویانی، بهزاد اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌ی ‌شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]
 • کاویانی، بهزاد تاثیر نوع دانه‌ی گرده بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی سه رقم ماده‌ی کیوی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-152]
 • کاویانی، فریبا تأثیر کودهای اوره و مرغی بر رشد و میزان ژل تولیدی آلوئه‌ورا [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 99-116]
 • کاوند، عبدالرضا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • کرامتی، سارا ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد پاکلوبوترازول بر ویژگی‌های رشدی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در واکنش به تنش شوری [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • کرمی، ثریا اثر پرایمینگ دمایی بر خصوصیات جوانه زنی، زراعی و روغن دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • کرمی، سمیه ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • کرمی، فرهاد تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 169-183]
 • کریمی، سمیه بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • کریمی، هما تاثیرگذاری سامانه‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.) در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌های ‌هرز [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 61-77]
 • کریم زاده، قاسم تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]
 • کریم زاده، قاسم ارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 87-101]
 • کریمی زینکانلو، سارا تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • کشاورزی، شب ناز مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • کشته گر خواجه داد، محمد ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]
 • کلاته عربی، مهدی تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • کلاته عربی، مهدی بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • کلاته عربی، مهدی مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • کیماسی، عباسعلی بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus) [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 173-193]
 • کمالی، کاظم اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • کهنه، احسان کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 131-147]
 • کوچکی، علیرضا بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • کوشش صبا، محمود اثر تیمارهای مختلف اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلجای گل بریدنی ژربرا، رقم پینک پاور [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • کوهساری، افسانه اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و متابولیت‌های ثانویه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 59-72]

گ

 • گالشی، سرالله بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89]
 • گالشی، سرالله ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • گالشی، سراله مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 19-42]
 • گالشی، سراله ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • گالشی، سراله تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • گردکانه، محمد تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر سدیم‌نیتروپروساید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی مرزه (Satureja khuzestanica) تحت رژیم‌های کم آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 55-70]
 • گلچین، احمد اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • گلچین، حسین مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 65-77]
 • گلعین، بهروز بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178]
 • گلعین، بهروز بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • گلعین، بهروز بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های مرکبات ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی ISSR و PCR-RFLP [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • گلمحمدی، مجید ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام ایرانی و خارجی زیتون با استفاده از شاخص-های مبتنی بر عملکردهای میوه و روغن [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 107-127]
 • گلوی، محمد مطالعه ویژگی‌های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک و تنش خشکی [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 129-140]
 • گلوی، محمد اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]
 • گنجی، علیه بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • گنجی مقدم، ابراهیم افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 167-177]
 • گوهری، غلامرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]

ل

 • لادن مقدم، علیرضا اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پیاز بر رشد رویشی و زایشی گل مریم (.Polianthes tuberosa L) [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 47-56]
 • لایق حقیقی، معصومه افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 179-198]
 • لطیفی، هدی ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • لطیفی، هدا اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • لطف الهی، لیلا بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]
 • لونی، علی اکبر کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]

م

 • مارتینز گومز، پدرو مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 143-155]
 • مازندرانی، نجیب اله بررسی مقاومت ارقام منتخب و ارتباط آن با افزایش عملکرد دانه در بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم نان در منطقه شمال ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • متفکر آزاد، روح اله تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 157-171]
 • متقیان، آلاله بررسی عملکرد، شاخص‎های رقابت و سودمندی اقتصادی الگوی کاشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea Moench.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی متفاوت استان مازندران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • مجیدیان، مجید بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا در شرایط آب و هوایی شهرستان اراک [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • مجیدیان، مجید تأثیر روی، بر و گوگرد بر میزان روغن دانه، عملکرد و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در کلزا [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 135-152]
 • مجدسلیمی، کوروش تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد چای در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 145-163]
 • مجدسلیمی، کوروش بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • محرابی، مهدی ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • محسنی، علیرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]
 • محسن زاده، ساسان برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)در پاسخ به تنش خشکی وکود کمپوست و ورمی‌کمپوست [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 149-162]
 • محسن زاده، فاطمه مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]
 • محکمی، زینب ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • محمدی، احسان تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • محمدی، امیرعلی اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • محمدی، رسول تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده‌های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای‌پلات [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62]
 • محمدی، رضا بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • محمدی، زینب ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 227-243]
 • محمدی، ژیلا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • محمدی، سید محمد علی ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]
 • محمدی، شیما اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • محمدی، محبوبه بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • محمدی، مریم تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه‌رویشی GF677 در شرایط محیط‌کشت مایع [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 43-57]
 • محمدی احمد محمودی، اسماعیل تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • محمدی ازنی، مهدی بررسی تأثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 263-281]
 • محمدیان، جعفر اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • محمدخانی، یاسر اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]
 • محمدخانی، عبدالرحمان ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]
 • محمدخانی، عبدالرحمان ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 243-262]
 • محمدصالحی، مسعود اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • محمدی نژاد، قاسم بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • محمدی نژاد، قاسم واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]
 • محمّدی‌نژاد، قاسم ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • محمدوند، المیرا بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • محمودی، الهام واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • محمودی، سهراب تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 193-202]
 • محمودی، سهراب بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • محمودزاده، حسن اثر سامانه های تاکداری بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز (رکورد پنج ساله) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 57-69]
 • محمودی سورستانی، محمد مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.) [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 61-76]
 • مختاریان، علی بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • مختصی بیدگلی، علی تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • مختصی بیدگلی، علی اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • مختصی بیدگلی، علی واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • مداح حسینی، شهاب پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 115-126]
 • مدیخانی مقدم، عصمت بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • مرادی، پرویز ارزیابی اثر سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی و نرمال [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 111-128]
 • مرادی، حسین اثر محلول‌پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل‌انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 129-142]
 • مرادی، حسین شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • مرادی، حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • مرادی، شیرین اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • مرادی، علی بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-125]
 • مرادی، علی بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • مرادی، نوازاله ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • مرادی نژاد، فرید اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • مرادی نژاد، فرید اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • مرتضویان، سیدمحمدمهدی ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]
 • مردی، محسن کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • مردانلو، الهام ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • میردهقان، سید حسین تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس‎های گیاهی بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده میخک رقم ‘کانو’ در دماهای مختلف [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95]
 • میردورقی، مریم مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 179-196]
 • میرزاپور، محمد هادی اثر نیکل بر متابولیسم نیتروژن و رشد کلزا تغذیه شده با منابع مختلف نیتروژن در کشت محلول [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • میرشکاری، امین ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • میرشکاری، سمیه بررسی تاثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • میرکریمی، حمیدرضا ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]
 • میرمحمودی، تورج کمی کردن واکنش جوانه‌زنی بذر قیچ(Zygophyllum eurypterum L.) و شاهدانه(Cannabis sativa L.) به دما [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 107-114]
 • میرمصطفایی، سمیه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • مروی، حمید تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • مسکرباشی، موسی غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • مسکرباشی، موسی ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • مسکر باشی، موسی اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • مشایخی، کامبیز تأثیر مولیبدن در محیط کشت B5حاوی نیترات و آمونیوم بر جنین‌زایی رویشی دمبرگ هویج [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134]
 • مشایخی، کامبیز بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • مشایخی، کامبیز بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • مشایخی، کامبیز مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • مشایخی، کامبیز اثرفرم‌های مختلف ازت بر pH محیط‌کشت جنین‌زایی‌رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • مشایخی، مهری بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • مشاری نصیرکندی، عاطفه بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • مشاهیری، یحیی بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی نرگس [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • مشتاقی، نسرین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • مشهدی اکبر بوجار، مسعود اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 71-87]
 • مصطفوی راد، معرفت اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • مصطفوی راد، معرفت اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • مصطفوی راد، معرفت بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • مطلبی آذر، علیرضا اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 155-167]
 • مظاهری تهرانی، محسن ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • مظفری، جواد ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]
 • مظفری، جواد ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • مظفری، محسن بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • معدنی، صغری اثر پنج پایه بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه‌ی نارنگی رقم جدید یاشار طی مراحل رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 109-123]
 • معزی، عبدالامیر ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 115-130]
 • معصومی، محمد بررسی اثر پارامتر‌های محیطی بر توانمندی آنتی‌اکسیدانی گیا‌هان دارویی جمع‌آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 241-262]
 • معصومی اصل، اسد بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • معصومی اصل، اسد پینه‌زایی و باززایی گیاهچه از دو توده‌ ایرانی گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 67-85]
 • معصومی اصل، اسد بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • معصومی اصل، اسد ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 103-116]
 • معلم بنهنگی، فاطمه اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • مقبلی دامنه، اسماعیل بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • مقدادی، نسیم پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49]
 • مقدادی، نسیم تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • مقدم، محمد اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • مکاریان، حسن تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73]
 • ملافیلابی، عبداله ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • ملک، محسن واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 215-227]
 • ملکی، رامین بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (Verbascum sp.) در استان آذربایجان غربی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 123-142]
 • ملکی، عباس تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • ملیکیان، آندریانس ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رشد سیب‌زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه‌ای استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 231-238]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • ملکی لجایر، حسن بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 141-154]
 • ملکی لجایر، حسن بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و پراکسیدهیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده Anthurium andreanum [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 153-166]
 • مینایی، آزاد تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی پرمصرف درگیاه دارویی گاوزبان Borago officinalis L.)) [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182]
 • منصوری، ایران دخت بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • منعم، رضا بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • مهاجرانی، مریم ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • مهاجروطن، فاطمه مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • مهبودی، عارف بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 47-63]
 • مهدی پور، مژده تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]
 • مهدوی، بتول تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • موحدی دهنوی، محسن تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • موحدی نائینی، سید علی رضا ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 137-156]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • موسی زاده، رضا بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192]
 • موسی نژاد، صدیقه اثر همزیستی سه نوع قارچ اکتومیکوریز و باکتری کمک کننده همزیست (Bacillus cereus) بر جذب عناصر غذایی و رشد در کاج سیاه (Pinus nigra) [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 249-264]
 • موسوی، سید اکبر ارزیابی مقادیر مختلف آب آبیاری بر برخی از ویژگی های رویشی و زایشی خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی تحت سیستم آبیاری قطره ای [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • موسوی، سیده مریم تأثیر محلول‌پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد مؤثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 213-229]
 • موشانی، سعید مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام‌های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت‌بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 235-253]
 • مومن پور، علی بررسی وضعیت رشدی و میزان مقاومت به سرمای بهاره در برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • مومن پور، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • مومن پور، علی اثر محلول پاشی با جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی نارنگی رقم انشو [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 141-153]
 • مومن پور، علی اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]
 • مومن پور، علی اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی تعدادی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 29-46]
 • مومن پور، علی تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 79-95]
 • مومن پور، علی ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]
 • مومیوند، حسن بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد میزان اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 201-213]
 • مومیوند، حسن بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 37-53]

ن

 • نایب زاده، مرجان بررسی تاثیر گلایسین بتائین و هیومی فورته بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L) تحت تنش رطوبتی [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]
 • ناخدا، بابک ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • نادری، روح انگیز مطالعه فیلوژنی مولکولی و ساختار پروتئین matk در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii [Baker] Boiss) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 181-191]
 • نادری بلداجی، حسین تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]
 • ناروئی راد، محمدرضا ارزیابی تولید دانه و روغن ارقام کنجد تحت تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 163-177]
 • نیازی اردکانی، مریم جذب و انتقال مجدد نیتروژن در گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری در حضور بقایای گیاهی و باکتری آزوسپیریلوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 45-64]
 • نیازمرادی، مارال تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • ناصری، لطفعلی بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • ناصری، لطفعلی تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 103-120]
 • ناصری، لطفعلی بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus × domestica cv. Gami Almasi) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 165-179]
 • ناصری آبکوه، نگار تجزیه‎ی عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت‎تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده‎های اکولوژیک در شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 19-39]
 • ناصری مقدم، علی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون‌ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 207-221]
 • ناکامورا، ایکیو اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • نائینی، محمد رضا اثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پسته [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 245-261]
 • نجاتیان، محمد علی بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • نجفی، روح الله پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • نجفی، فرزاد بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • نجفی زرینی، حمید وراثت‏ پذیری و هتروزیس برخی صفات مرتبط با ارزش غذایی و کیفیت فیزیکی دانه برنج [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 143-163]
 • نجفی زرینی، حمید بررسی تاثیر شرایط مختلف رطوبتی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ریشه واندام هوایی کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 193-210]
 • نخ زری مقدم، علی ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • نخعی، علی بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202]
 • ندیمی، احمد مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.) [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]
 • نژاد ابراهیمی، صمد ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • نژاد ابراهیمی، صمد ارزیابی فعالیت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) [دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 211-225]
 • نژادحسن، بتول مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 77-91]
 • نصیری، مرتضی غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • نصیری، مرتضی ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی برنج با کاربرد روش‌های فلئورومتری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • نصیری، مرتضی اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • نصرالله نژاد، سعید وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]
 • نصرالله نژاد، سعید ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-71]
 • نصرالله نژاد، سعید بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • نصرالله نژاد، سعید واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 89-102]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر مطالعه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دای‌آلل [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 233-246]
 • نصیری محلاتی، مهدی تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • نظامی، احمد بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • نظامی، احمد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • نظامی، سمیه تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • نظری، جمیله بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • نظری، شهرام بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی محصول در ارقام چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 71-93]
 • نظری، شهرام بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • نظری، فرزاد تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • نظری، فرزاد اثر تیمارهای مختلف اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلجای گل بریدنی ژربرا، رقم پینک پاور [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-59]
 • نظری، فرزاد اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • نظری، مهدی واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص‌های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت‌های مختلف در گنبد [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 185-211]
 • نعمتی، سید حسین تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • نعمت زاده، قربانعلی تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • نقوی، محمد رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • نیکجویان، محمدجواد ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • نیکدل، کوثر اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • نگهدار، ناصر اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌ی ‌شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]
 • نه بندانی، علیرضا تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • نه بندانی، علیرضا پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • نوابپور، سعید بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل‎ها [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • نواب پور، سعید ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • نوری زاده، محمد بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 153-166]
 • نوروزی، مریم تأثیر طیف‌های نور و تنظیم کننده‌ رشد تیدیازورون بر رویان‌زایی و سیستم فتوسنتزی ارکیده فالانوپسیس [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 197-206]

و

 • وارسته، فریال ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • وارسته، فریال مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • وارسته، فریال ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]
 • واعظی کاخکی، محمدرضا اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]
 • وحیدپور، حسین بررسی راهکارهای زراعی تراکم بوته و سطح کود نیتروژن بر تولید کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط تداخل با جمعیت علف‌ هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • وحدتی، کورش اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • وحدت پور، فهیمه اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • وظیفه شناس، محمدرضا اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 1-11]
 • وکیلی بسطام، شهربانو تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]

ه

 • هادیان، جواد تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L) [دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • هادیان، جواد بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 209-226]
 • هاشمی، مجید وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 27-38]
 • هاشمی، مریم تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس‎های گیاهی بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده میخک رقم ‘کانو’ در دماهای مختلف [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95]
 • هاشم پور، ابوذر اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری [دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189]
 • هدایی، محبوبه سادات ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • هراتی راد، مریم بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis ) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 115-121]
 • هزارجریبی، ابوطالب ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • همتی، خدایار اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • همتی، خدایار اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • همتی، خدایار آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • همتی، خدایار تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • همتی، خدایار تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]
 • همتی، خدایار ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک [دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 47-58]
 • همتی، خدایار بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 97-113]
 • همتی، خدایار اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-241]
 • همتی، خدایار ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و صفات فیتو شیمیایی کدو طبی(Cucurbita pepo Var.striaca) تحت تیمار‌های کودهای آلی [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 37-53]
 • هوشیار دل، فرامرز ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]
 • هوشمند، مینا اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]

ی

 • یاری، آزیتا ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه آلی و شیمیایی بر عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 13-29]
 • یامچی، احد توالی‌یابی و مطالعه فیلوژنتیکی ژن آلترناتیو اکسیداز (aox2) در زیرخانواده‌ Anthemideae [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 217-229]
 • یامچی، احد تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی [دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 11-24]
 • یامچی، احد بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • یامچی، احد کلونینگ و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 279-288]
 • یامچی، احد بررسی تفاوت ها و وراثت‌ پذیری صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌ های سیب بومی ایران [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 131-147]
 • یاوری، علیرضا ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اکوتیپ‌های مریم‌گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) رویش یافته در استان هرمزگان [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 279-296]
 • یاوری، غلامرضا پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد سبزیجات در استان هرمزگان (مطالعه موردی: پیاز و گوجه‌فرنگی) [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 177-189]
 • یدوی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • یریتسایان، سرجی آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • یزدانیان، محسن بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • یزدانی بیوکی، رستم اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 97-113]
 • یزدان دوست همدانی، محمد بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI [دوره 27، شماره 3، 1399، صفحه 85-96]
 • یزدی صمدی، بهمن ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166]
 • یعقوبی، بیژن بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ‌های مختلف برنج [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 169-184]
 • یعقوبیان، یاسر کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • یعقوبیان، یاسر اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • یعقوبی خانقاهی، محمد اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]
 • یوسفی، اختر تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم آروماس (Aromas) تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم [دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 283-298]
 • یوسفی، رحمان تأثیر میکرو و نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) روی برخی ویژگی های کیفی و عناصر غذایی میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 97-113]
 • یوسفی، مانیا بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • یوسفی، منصوره ارزیابی ناسازگاری و برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کمیت و کیفیت میوه زالزالک قرمز (Crataegus monogyna Jacq.) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 57-73]
 • یوسف زاده، سعید آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • یونسی، امید بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-125]
 • یونس آبادی، طاهره ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • یونس آبادی، معصومه ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • یونس ابادی، معصومه تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]